PAZIŅOJUMS par paredzētās darbības “derīgo izrakteņu (smilts-grants un smilts) ieguvei atradnē “Gramzda II” nekustamajos īpašumos “Meža Bites” un “Rieksti” Gramzdas pagastā, Dienvidkurzemes novadā” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu.

2021. gada 13. jūlijā Vides pārraudzības valsts birojā ir iesniegts ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojums derīgo izrakteņu (smilts-grants un smilts) ieguvei atradnē “Gramzda II” nekustamajos īpašumos “Meža Bites” un “Rieksti” Gramzdas pagastā, Dienvidkurzemes novadā.

IVN tiek veikts, pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja 2022. gada 24. janvāra lēmuma Nr.5-02/4/2022.

Darbības ierosinātājs: SIA „Inerto Materiālu serviss”, Reģ.Nr.42103025829, juridiskā adrese Dzintaru iela 19, Liepāja, LV-3401, kontakttālrunis 29277744.

Paredzētās darbības vieta: smilts un smilts-grants atradnes “Gramzda II” iecirknī īpašumā “Rieksti” 7 ha platībā zemes vienībā 64580010370 un īpašumā “Meža bites” 9 ha platībā zemes vienībā 64580010129.

Paredzētās darbības veids: smilts un smilts-grants ieguve ar atklāto metodi virs gruntsūdens līmeņa bez tā pazemināšanas. Paredzēta derīgo izrakteņu ieguve līdz 150 000 m³ gadā.

Ar IVN ziņojumu (izstrādātājs: SIA „Enviroprojekts”, Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002) var iepazīties šeit, kā arī Dienvidkurzemes novada mājas lapā www.dkn.lv.