Vides monitorings

SIA “Enviroprojekts” veic plaša spektra vides monitoringu:

  • augsnes un grunts kvalitātes monitorings;
  • ūdensteču un ūdenstilpju nogulumu kvalitātes monitorings;
  • pazemes un virszemes ūdeņu monitorings, kā arī monitoringa tīkla ierīkošana;
  • ģeotehniskais monitorings;
  • akreditētai metodikai atbilstoša, dažādiem vides monitoringa veidiem nepieciešamu paraugu noņemšana un laboratoriskā testēšana;
  • u.c.
Saldus ezera ūdens un nogulumu kvalitātes monitorings Sarkandaugavas upītes nogulumu un ūdens kvalitātes monitorings
Pēc sanācijas piesārņojuma monitorings Rīgas centrā, piesārņotajā vietā Nr. 01954/3767 Saukas ezera ūdens un nogulumu kvalitātes monitorings