Dabas liegums “Lubāna mitrājs”

Lubāna mitrājs ir 50 344 ha liela Natura 2000 aizsargājamo teritoriju tīklā iekļauta teritorija, kā arī par starptautiski nozīmīgu atzīts mitrājs, kas iekļauts RAMSAR vietu sarakstā. Dabas liegums izveidots, lai nodrošinātu Latvijas lielākā iekšzemes mitrāju kompleksa vienotu aizsardzību.

Lubāna mitrājs ir unikāls Eiropas un pasaules nozīmes dabas komplekss ar izcilu nozīmi daudzu īpaši aizsargājamo sugu populāciju un biotopu saglabāšanai. Lubāns un zivju dīķi ir viena no svarīgākajām caurceļojošo ūdensputnu atpūtas un barošanās vietām Latvijā, kā arī viena no labākajām ligzdošanas vietām valstī, 29 Eiropas īpaši aizsargājamām putnu sugām. Lubāna mitrājā sastopamas vairākas pasaulē apdraudētas putnu sugas – ķikuts, grieze, jūras ērglis, zivju ērglis. Kopumā teritorijā novērotas 224 putnu sugas, no tām 185 šeit ligzdo. Latvijas lielākais ezers – Lubāns ir arī biotopa Dabīgi eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju atradne, kurā sastopami mazlēpe (Hydrocharis morsus-ranae), skaujošā glīvene (Potamogeton perfoliatus), spožā glīvene (Potamogeton lucens), u.c. Lubāna mitrāja kompleksā ietilpst arī daudz aizsargājamu biotopu – upju palieņu pļavas, neskarti augstie purvi, purvaini meži, boreālie (ziemeļu) meži, melnalkšņu staignāji un parkveida pļavas u.c.

Lubāna mitrājs aptver tik plašu teritoriju, ka atbilstoši pašreizējam administratīvi teritoriālajam iedalījumam atrodas piecās dažādās administratīvajās teritorijās (Rēzeknes novads, Balvu novads, Madonas novads, Varakļānu novads un Gulbenes novads). Dabas liegums dibināts 2009. gadā un kopš 2011. gada 1.februāra, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Sākotnēji Lubāna mitrāja teritorija bijusi dažādu atsevišķu dabas liegumu kopums. Dabas liegumā “Lubāna mitrājs” tiek apvienoti 12 jau esoši dabas liegumi (Bērzpils purvs, Īdiņu purvs, Īdeņas un Kvapānu dīķi, Lagažas- Šnitku purvs, Lubānas ieplakas, Lubānas un Sūļagala purvs, Pārabaine, Pededzes lejtece, Salas purvs, Tīrumnieku purvs, Seldžu ozolu audze un Audīles mežs), papildus iekļaujot Lubāna ezeru un bioloģiski vērtīgas ezeram pieguļošas teritorijas.

Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā dabas lieguma “Lubāna mitrājs” dabas aizsardzības plānu izstrādā SIA “Enviroprojekts” (Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002, www.enviro.lv).

Lai arī vairākiem no Lubāna mitrājā ietilpstošajiem dabas liegumiem līdz šim ir tikuši izstrādāti dabas aizsardzības plāni, šāds plāns nekad nav ticis izstrādāts visam mitrāja kompleksam.

Dabas aizsardzības plāna izstrāde tiek veikta Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001 jeb dabas skaitīšanas ietvaros.


No 2023.gada 9.janvāra līdz 8.februārim norisinās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, dabas lieguma “Lubāna mitrājs” dabas aizsardzības plāna 2023.-2035.gadam sabiedriskā apspriešana

Dabas lieguma “Lubāna mitrājs” dabas aizsardzības plāna izstrādes konsultatīvās grupas 4. sanāksme (2022. gada 29. novembrī)
Dabas lieguma “Lubāna mitrājs” dabas aizsardzības plāna izstrādes konsultatīvās grupas 3. sanāksme (2022. gada 10. oktobrī)
Dabas lieguma “Lubāna mitrājs” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 2. sanāksme (2021. gada 24. novembrī)
Dabas lieguma “Lubāna mitrājs” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 1. sanāksme (2021. gada 11. februārī)
Dabas lieguma “Lubāna mitrājs” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksme (2020. gada 12. novembrī)

Diskusija par tūrisma attīstību dabas liegumā “Lubāna mitrājs” (2021. gada 27. aprīlī)