Realizētie projekti

Kopš savas darbības uzsākšanas 2004. gadā SIA “Enviroprojekts” realizējuši plašu loku, dažādas sfēras un mēroga projektu:

Visaptveroša pētījuma izstrāde par velosatiksmi valstī Sanācijas un vides eksperta pakalpojums projekta „Vēsturiski piesārņotas vietas „Liepājas Karaostas kanāls”sanācijas darbu būvuzraudzība un vadība” ietvaros
Dabas lieguma “Dūņezers” Dabas aizsardzības plāna izstrāde 2019. – 2031. gadam Biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanas pasākumu sociāli ekonomiskā novērtējuma izstrāde
Izpēte par gaisa piesārņojumu ar cietām daļiņām ostu pilsētās – priekšlikumi normatīvā regulējuma izmaiņām 2007.–2013. gada  ES fondu plānošanas perioda Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” pasākuma -“Kultūrvides sociālekonomiskā ietekme” ietekmes un 2014. – 2020. gada ES fondu plānošanas perioda ieguldījumu kultūrvides attīstībā  ieviešanas efektivitātes izvērtējums
Velosatiksmes attīstības plāna izstrāde 2018. – 2020. gadam Papes ostas attīstības koncepcijas izstrāde 2018. – 2028. gadam
Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija Sarkandaugavas teritorijā” projektēšanas un attīrīšanas darbi SIA „OVI Rīga” teritorijā Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde “Sauriešu Jaunā karjera teritorijas sakārtošanu un multifunkcionālās atpūtas zonas ierīkošanu Stopiņu novadā”
Būvprojekts “Laivu ielaišanas (slipa) izbūve Lilastes ezera un Dūņezera savienojumā” Jurididiskie pakalpojumi individuālā projekta “Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija Sarkandaugavas teritorijā”ietvaros
Juridiskie pakalpojumi, lai nodrošinātu sanācijas atbilstību vides normatīvo aktu prasībām Izpētes veikšana, ietverot vides kvalitātes normatīvu robežlielumu datu aktualizāciju slēgtās izgāztuves „Getliņi” pieguļošajā teritorijā un cilvēku veselības un vides apdraudējuma aprēķinu, kā arī radītā vides piesārņojuma finansiālās kompensācijas sistēmas izstrāde Stopiņu novada iedzīvotājiem
 Dobeles apvedceļa būvniecības jaunā trasē ietekmes uz vidi novērtējums Veloceliņa „Vecāķi – Lilaste” ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) – dabas parku „Piejūra”, novērtējums
 Autoceļa A10 Rīga – Ventspils posma no km 45,1 līdz km 91,8 (P130 Līgas – Kandava – Veģi) rekonstrukcija” ietekmes uz vidi novērtējums Saldus apvedceļa būvniecības jaunā trasē ietekmes uz vidi novērtējums
 Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma izstrāde vēja elektrostaciju parka būvniecībai Rucavas novada Dunikas pagasta teritorijā Autoceļa A12 (E22) Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Terehova posma
Rēzekne – Ludza būvniecība jaunā trasē
Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma izstrāde
Lielās Krasta ielas, Pļaviņās, krasta nostiprinājuma Tehniski ekonomiskā pamatojuma (TEP) izstrāde Būvprojekta izstrāde ūdensvada izbūvei Brunavas pagasta Grenctāles  ciemā
Būvprojekts “Sauriešu ezera krasta stiprināšana posmā no zemes īpašuma Ezera ielā 1 līdz zemes īpašumam Kalnu ielā 12” Tehniskā dokumentācija projektam “Pazemes ūdeņu ierobežošanas pasākumu īstenošana, Cēsu 1.pamatskolas ēkai”
Būvprojekts “Pļaviņu HES ūdenskrātuves krasta nostiprinājumu atjaunošana, Kokneses baznīcas apkaimē, Koknesē” “Noslēguma izvērtējums „ES fondu ieguldījumu izvērtēšana transporta nozares attīstībā 2007.–2013. gada plānošanas periodā un šo ieguldījumu ietekmes noteikšana””