Ietekmes uz vidi novērtējums – IVN

SIA “Enviroprojekts” ir plaša spektra uzņēmums, kas veic:

  • Ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000) novērtējumu izstrādi;
  • Ietekmes uz vidi novērtējumu izstrādi;
  • Sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādi;
  • Stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu izstrādi;
  • Iesniegumu A, B un C kategorijas piesārņojošo darbību atļaujas saņemšanai sagatavošanu;
  • Plūdu risku pārvaldības plānu izstrādi;
  • u.c.
 Veloceliņa „Vecāķi – Lilaste” ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) – dabas parku „Piejūra”, novērtējums  Saldus apvedceļa būvniecības jaunā trasē ietekmes uz vidi novērtējums
 Autoceļa A10 Rīga – Ventspils posma no km 45,1 līdz km 91,8 (P130 Līgas – Kandava – Veģi) rekonstrukcija” ietekmes uz vidi novērtējums  Dobeles apvedceļa būvniecības jaunā trasē ietekmes uz vidi novērtējums