Privātuma politika

Privātuma politika attiecībā uz personas datu aizsardzību izstrādāta pamatojas uz 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2016/679.

Datu pārzinis Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Enviroprojekts” (turpmāk – Uzņēmums)

Reģistrācijas Nr. 40003683283

Juridiskā adrese: Mazā Nometņu iela 31, Rīga LV 1002

E-pasts: info@enviro.lv

Uzņēmums ir apņēmies un īsteno Jūsu privātuma aizsardzību. Šī privātuma politika izskaidro mūsu datu apstrādes paņēmienus un Jūsu iespējas attiecībā uz to, kādā veidā Jūsu personas dati tiek apkopoti un izmantoti.

Personas datu apstrādes mērķis un piemērošana

Mērķis – informēt Jūs par personas datu apstrādes nolūkiem, tiesiskumu, Jūsu tiesībām un citiem aspektiem personas datu apstrādē Uzņēmuma darbības procesos.

Privātuma politika tiek piemērota likumīgas datu apstrādes un Jūsu tiesību nodrošināšanai, saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas un citu tiesību aktu prasībām, neatkarīgi no personas datu apstrādes formas un vides (piemēram, klātienē vai attālināti, mutiski, papīra vai elektroniskā formātā, telefoniski vai izmantojot e-pastu, interneta vietnē u.tml.).

Personas datu apstrādes pamats:

  • Normatīvo aktu noteikumu izpilde,
  • Līgumu saistību izpildes nodrošināšana un līgumu slēgšanas nepieciešamība,
  • Datu subjekta piekrišana savu personas datu apstrādei,
  • Pārziņa leģitīmās intereses (komercdarbības veikšana, līgumsaistību izpilde, personu identifikācija, klientu piesaiste un noturēšana, pakalpojumu reklamēšana, uzņēmuma drošība un krāpniecības novēršana, maksājumu administrēšana, pakalpojumu kvalitātes uzlabošana).

Personas datu apstrādes ilgums:

Uzņēmums datu subjekta personas datus apstrādā, kamēr spēkā ir vismaz viens no šiem apstākļiem:

  • Ir spēkā ar subjektu noslēgtais līgums;
  • Dati ir nepieciešami sākotnējam datu apstrādes nolūkam;
  • Normatīvajos aktos ir noteikts pienākums personas datus glabāt;
  • Kamēr ir spēkā klienta piekrišana personas datu apstrādei;
  • Kamēr līguma slēdzējpusēm ir tiesības realizēt savas leģitīmās intereses.

Datu subjekta piekrišana datu apstrādei un tās atsaukšana. Piekļuve datiem:

Datu subjekta piekrišana savu personas datu apstrādei ir viens no to apstrādes tiesiskajiem pamatiem. Savu piekrišanu datu subjekts dod rakstveidā. Rakstisku piekrišanu var dot klātienē pie datu pārziņa Uzņēmuma birojā, kā arī attālināti – ar e-pasta un pasta starpniecību.

Savu piekrišanu datu subjekts var atsaukt jebkurā brīdī, sazinoties ar pārzini. Piekrišanas atsaukums liedz pārzinim turpmāk apstrādāt tos personas datus, kuru apstrāde pamatota ar personas piekrišanu, taču tas nevar pārtraukt datu apstrādi, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Atsaukums piekrišanai apstrādāt personas datus neietekmē datu apstrādi, kura tika veikta laikā, kad subjekta piekrišana bija spēkā.

Datu subjekts jebkurā brīdī var pieprasīt pārzinim sniegt informāciju par savu personas datu apstrādi, proti, subjekts var prasīt piekļuvi personas datiem, to labošanu, papildināšanu, kā arī dzēšanu.

Pārziņa mājaslapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko pārzinis atbildību nenes.

Personas datu nodošana trešajām personām:

Uzņēmums personas datus trešajām personām nodod, ievērojot normatīvo aktu prasības.

Uzņēmums var nodot Personas datus Uzņēmuma piegādātājiem, apakšuzņēmējiem, stratēģiskajiem partneriem un citām pusēm, kas palīdz pārziņa uzņēmumam un tā klientiem komercdarbības veikšanā, lai īstenotu attiecīgo sadarbību. Tomēr šādos gadījumos Uzņēmums pieprasa no datu saņēmējiem apņemšanos izmantot saņemto informāciju saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un tikai tiem nolūkiem, kuriem attiecīgie dati tika nodoti.