Projektu vadība un inženiertehniskās konsultācijas

SIA “Enviroprojekts” nodrošina dažādas konsultācijas un projektu vadību ar vides aizsardzību, piesārņojuma izpēti un būvniecību saistītiem projektiem. Papildus veicam:

  • Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi;
  • Būvniecības apjomu un izmaksu noteikšanu;
  • Plānošanas dokumentu izstrādi;
  • Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādi un auditu;
  • Konsultācijas par zaļo publisko iepirkumu;
  • Projekta iesnieguma sagatavošanu, t.sk. konsultācijas projekta ieviešanas laikā un pēc tā;
  • Vides, tehnologa, energoefektivitātes  un būvspeciālista konsultācijas;
  • u.c.
Iepirkuma dokumentācijas komplekta izstrāde projektam – Rīgas HES ūdenskrātuves Ikšķiles 1. poldera aizsargdambja pik. 29/41 – 36/42 atjaunošana Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās” projekta iesnieguma sagatavošanu projektam “Auces poldera sūkņu stacijas Līvbērze pagastā, Jelgavas novadā pārbūve” ietvaros
Iepirkuma dokumentācijas komplekta izstrāde projektam – Rīgas HES ūdenskrātuves Ogres 2.poldera aizsargdambja pik.0/00 -11/05 atjaunošana Projektēšanas uzdevuma sagatavošana SAM 5.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” projekta ietvaros Jūrmalas pilsētā