Autors: enviroprojekts

PAZIŅOJUMS par aktualizētā Nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2021.-2030. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

ES ir iesniegusi ANO atjaunotu nacionāli noteikto devumu, nosakot paaugstinātu mērķi – 55% SEG emisiju samazinājums 2030. gadā pret 1990. gadu  (iepriekš mērķis bija 40%). Līdz ar to tiek atjaunināti arī ES dalībvalstu nacionālie mērķi,

PAZIŅOJUMS par ietekmes uz vidi novērtējuma smilts ieguvei nekustamajos īpašumos “Ūdenskrātuve “Asni”” un “Ādažu novada meži” Ādažu pagastā ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

2024. gada 23. maijā Vides pārraudzības valsts birojā ir iesniegts precizējums ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma paredzētai darbībai “Smilts ieguve nekustamajos īpašumos “Ūdenskrātuve “Asni”” un “Ādažu novada meži” Ādažu pagastā” aktuālajā redakcijā. Ar Vides pārraudzības