PAZIŅOJUMS par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu Derīgo izrakteņu (smilts-grants un smilts) ieguvei atradnē “Gramzda II” nekustamajos īpašumos “Meža Bites” un “Rieksti” Gramzdas pagastā, Dienvidkurzemes novadā

(Publicēts laikrakstā “Kurzemes Vārds” 31.05.2022. Nr.104(9187))

Ar Vides pārraudzības valsts biroja 2022. gada 24. janvāra lēmumu Nr.5-02/4/2022 ir piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūra smilts-grants un smilts ieguvei nepilnu 16 ha platībā  atradnē “Gramzda II” nekustamajos īpašumos “Meža Bites” un “Rieksti” Gramzdas pagastā, Dienvidkurzemes novadā.

Paredzētās darbības ierosinātāji: SIA „Inerto materiālu serviss”, reģ.nr.42103025829, Dzintaru iela 19, Liepāja, LV-3401, un ZS “Rieksti-1”, reģ. Nr. 42101012995, “Rieksti-1”, Gramzdas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3486.

IVN izstrādātāja: SIA „Enviroprojekts”, reģ.nr. 40003683283, Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002, Rīga.

Paredzētās darbības vieta: smilts un smilts-grants atradnes “Gramzda II” iecirknī īpašumā “Rieksti” 7 ha platībā zemes vienībā 64580010370 un īpašumā “Meža bites” 9 ha platībā zemes vienībā 64580010129.

Paredzētās darbības veids: smilts un smilts-grants ieguve ar atklāto metodi virs gruntsūdens līmeņa bez tā pazemināšanas. Paredzēta derīgo izrakteņu ieguve līdz 150 000 m³ gadā.

Ar IVN ziņojumu var iepazīties šeit, kā arī Dienvidkurzemes novada mājas lapā, no 2022. gada 1. līdz 30. jūnijam un šajā laikā var sūtīt rakstiskus viedokļus par paredzētās darbības ietekmi uz vidi Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr. 67321173,  www.vpvb.gov.lv, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv).

15.-21. jūnijā šeit būs pieejama videoprezentācija un iespēja rakstīt jautājumus uz e-pastu valdis@felsbergs.lv un saņemt atbildes vienas darbdienas laikā.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 20. jūnijā plkst. 10:00 saskaņā ar “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā” noteikto: attālināti tiešsaistes videokonferencē. Pieejas saite un instrukcija šeit; pret pieprasījumu e-pastā valdis@felsbergs.lv saiti varēs saņemt arī e-pastā.

Kontakttālrunis: 29277744