Diena: 2022. g. 31. maijs

PAZIŅOJUMS par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu Derīgo izrakteņu (smilts-grants un smilts) ieguvei atradnē “Gramzda II” nekustamajos īpašumos “Meža Bites” un “Rieksti” Gramzdas pagastā, Dienvidkurzemes novadā

(Publicēts laikrakstā “Kurzemes Vārds” 31.05.2022. Nr.104(9187)) Ar Vides pārraudzības valsts biroja 2022. gada 24. janvāra lēmumu Nr.5-02/4/2022 ir piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūra smilts-grants un smilts ieguvei nepilnu 16 ha platībā  atradnē “Gramzda II” nekustamajos īpašumos