2022. gada 18. februārī Vides pārraudzības valsts birojā ir iesniegta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma (IVN) četru vēja elektrostaciju būvniecībai Ventspils novada Popes pagastā aktuālā redakcija.

IVN tiek veikts četrām vēja elektrostacijām (VES) ar katras jaudu 5,6 MW (kopā 22,4 MW) nekustamajā īpašumā “Sārce” ar kadastra numuru 9856 003 0167 pēc Vides pārraudzības valsts biroja lēmuma Nr.9 (05.06.2019.). VES maksimālais augstums – 240 m, rotora diametrs – 158 m, aizsargjoslas rādiuss – 360 m.

Paredzētās darbības ierosinātāja ir SIA “4 WIND”, reģistrācijas Nr.40203187175, adrese “Smēdes”, Ventspils nov., Popes pag., Pope, LV-3614, valdis@felsbergs.lv.

Tiek izskatītas divas VES novietojuma alternatīvas 158 ha lielajā zemes gabalā. Abām alternatīvām nav konstatēti izslēdzoši faktori, kuru dēļ paredzētā darbība nebūtu īstenojama, un pieļaujamās ietekmes uz vidi starp alternatīvām praktiski neatšķiras un nekalpo par pamatu rekomendēt vienu alternatīvu kā labāku par otru.

Ar IVN ziņojumu var iepazīties šeit (arī Ventspils novada mājas lapā www.ventspilsnovads.lv).

IVN izstrādātāja ir SIA „Enviroprojekts”, Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002.

SIA”4 WIND”

kontakttālrunis 29277744