PAZIŅOJUMS par ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo apspriešanu dolomīta atradnei „Rīteri”

(publicēts 2021. gada 5. novembrī laikrakstā “Staburags” Nr.86(8163))

Ar Vidzemes reģionālās vides pārvaldes 2021. gada 1. jūlija lēmumu Nr.VI21SI0069 ir piemērots ietekmes uz vidi novērtējums paredzētai darbībai “Derīgo izrakteņu ieguve 19,02 ha platībā dolomīta atradnes „Rīteri” iecirkņa „Koknese” 1. un 2. laukumā”.

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA „Kokneses dolomīts”, reģ.Nr.52403046361, Skolas iela 3b-13, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717, tālr. 29277744, e-pasts: valdis@felsbergs.lv.

Paredzētās darbības vieta: īpašuma „Grotāni 1” (kad.Nr.32600110098) zemes vienība 32600110098 un īpašuma „Grotāni” (kad.Nr.32600110013) zemes vienība 32600110090 un zemes vienības 32600110013 daļa 326001100138003, Kokneses pagasts, Aizkraukles novads.

Paredzētās darbības veids: dolomīta ieguve atklātā karjerā ar gruntsūdens līmeņa pazemināšanu; slāņkopu irdinās ar pazemes spridzināšanu urbumos.

Ar paredzētās darbības iesniegumu var iepazīties šeit no 2021. gada 5. līdz 26. novembrim un šajā laikā sūtīt rakstiskus viedokļus par paredzētās darbības ietekmi uz vidi Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr. 67321173,  www.vpvb.gov.lv, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv).

Videoprezentācija par paredzēto darbību ir pieejama šeit. Ir iespēja uzdot jautājumus pa e-pastu valdis@felsbergs.lv un saņemt atbildes vienas darbdienas laikā.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 17. novembrī plkst. 10:00 saskaņā ar “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā” noteikto: attālināti tiešsaistes videokonferencē. Pieejas saite un instrukcija tiks publicēta šeit; pret pieprasījumu e-pastā valdis@felsbergs.lv saiti varēs saņemt arī e-pastā.

SIA “Kokneses dolomīts”

kontakttālrunis 29277744