PAZIŅOJUMS par paredzētās darbības “Smilts un smilts-grants ieguves darbu turpināšana un pabeigšana atradnes “Elerne” iecirknī “Griguliņi-Kaupišķi-5”” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu.

2021. gada 15. oktobrī Vides pārraudzības valsts birojā ir iesniegta “Smilts un smilts-grants ieguves darbu turpināšanas un pabeigšanas atradnes “Elerne” iecirknī “Griguliņi-Kaupišķi-5””  ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma aktuālā redakcija.

IVN tiek veikts, pamatojoties uz Daugavpils RVP 2020. gada 28. maija lēmuma Nr.DA20SI0013.

Darbības ierosinātājs: SIA „Inerto Materiālu serviss”, Reģ.Nr.42103025829, juridiskā adrese Dzintaru iela 19, Liepāja, LV-3401, kontakttālrunis 29277744.

Paredzētās darbības vieta ietvers īpašumus:

  • „Kaupišķi-5” (kadastra Nr.44920010052), zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu Nr.44920010052;
  • “Griguliņi” (kadastra Nr.44920010062), zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu Nr.44920010062.

Paredzētās darbības raksturojums: Smilts un smilts-grants jau notiekošas ieguves virs un zem gruntsūdens līmeņa paplašināšana līdz 14,75 ha platībai. Darbībai periodisks raksturs, pēc nepieciešamības paredzēta izrakteņa pārstrāde (drupināšana, sijāšana, skalošana) blakus esošajā atradnē īpašumā “Osīši”, kur šāda darbība jau notiek. Gadā plānots iegūt līdz 40000 m³ izrakteņa.

Ar ietekmes uz vidi novērtējumu (izstrādātājs: SIA „Enviroprojekts”, Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002) var iepazīties šeit