PAZIŅOJUMS par paredzētās darbības “Smilts-grants un smilts ieguve atradnē “Renda-1989.g.” Kuldīgas novada Rendas pagastā nekustamajā īpašumā “Mežkalni”” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu.

2021. gada 9. augustā Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67321173, vpvb@vpvb.gov.lv) ir iesniegta Smilts-grants un smilts ieguve atradnē “Renda-1989.g.” Kuldīgas novada Rendas pagastā nekustamajā īpašumā “Mežkalni” (kadastra Nr. 62800020033) ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma aktuālā redakcija.
IVN tiek veikts, pamatojoties uz VVD Kurzemes (tolaik – Liepājas) RVP 2017. gada 27. septembra lēmuma Nr. LI17SI0042.

Darbības ierosinātājs : SIA „Minerāli”, Reģ.Nr. 40203265554, juridiskā adrese Duntes iela 15A, Rīga, LV-1005, kontakttālrunis 29277744.

Paredzētās darbības raksturojums: Smilts un smilts-grants ieguve virs un zem gruntsūdens līmeņa 8,28 ha platībā, kas ir vēsturiski jau notiekošas ieguves atradnē “Renda-1989.g.” paplašināšana. Darbībai periodisks raksturs, pēc nepieciešamības paredzēta izrakteņa pārstrāde (drupināšana, sijāšana, skalošana). Gadā plānots iegūt līdz 100 000 m³ izrakteņa.

Ar ietekmes uz vidi novērtējumu (izstrādātājs: SIA „Enviroprojekts”, Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002) var iepazīties šeit