PAZIŅOJUMS par Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas un plūdu riska pārvaldības plānu 2022.-2027. gadam un to stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Atbilstoši Ūdens apsaimniekošanas likumam notiek visu četru Latvijas upju baseinu apgabalu (Daugavas, Gaujas, Lielupes, Ventas) apsaimniekošanas un plūdu riska pārvaldības plānu 2022.-2027. gadam izstrāde, un 2021. gada martā-aprīlī ir uzsākta to sabiedriskā apspriešana. Visi materiāli publicēti izstrādātāja LVĢMC mājas lapā: ŠEIT. Apspriešana ilgs līdz 2021. gada septembrim-oktobrim (precīzus datumus katram plānam skat. norādītajā saitē).

 

Atbilstoši likumam “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumiem Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums,” minētajiem plāniem kopumā kā nacionālā līmeņa plānošanas dokumentam tiek veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums, kura vides pārskats tiek nodots sabiedriskajai apspriešanai līdz 2021. gada 22. oktobrim: pieejams līdz ar citiem materiāliem tajā pašā saitē.

 

Plānu izstrādātājs: VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC), adrese: Maskavas iela 165, Rīga, LV-1019, tālrunis: 67032016, e-pasts: sabiedriba@lvgmc.lv.

 

Vides pārskata izstrādātājs: SIA „Enviroprojekts”, adrese Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002, tālrunis: 29277744, e-pasts: info@enviro.lv.

 

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks attālināti, videokonferences režīmā 2021. gada:

– 29.jūnijā plkst. 10.00-13.00 (Daugava/Gauja) un

– 30.jūnijā plkst. 10.00-13.00 (Venta/Lielupe).

 

Pieslēgšanās saites videokonferencēm tiks publicētas norādītajās interneta vietnēs pirms sanāksmju sākuma.

 

Sabiedrisko apspriešanu protokoli tiks publicēti pie citiem materiāliem norādītajās interneta vietnēs.

 

No 2021.gada 29.jūnija līdz 6.jūlijam norādītajās saitēs būs pieejamas prezentācijas par apspriežamajiem plāniem un videoprezentācija par SIVN vides pārskatu, un šajā periodā būs iespējams uzdot jautājumus vides pārskata izstrādātājam e-pastā info@enviro.lv un saņemt uz tiem atbildes vienas darbdienas laikā.

 

Rakstiski priekšlikumi par plāniem un to SIVN vides pārskatu apspriešanas periodā ir sūtāmi pa pastu vai iesniedzami LVĢMC Klientu apkalpošanas daļā, vai elektroniski uz norādītajām e-pasta adresēm. Iesniegumā vēlams norādīt: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.