Uzsākti piesārņojuma izpētes darbi Gulbenes pilsētā

2021.gada februārī tika parakstīts līgums Nr. GND/9.18/21/136 “Ģeoekoloģiskās izpētes darbi, virszemes ūdeņu gultnes nogulumu novērtējums un teritorijas attīrīšanas alternatīvas izvēle Gulbenes pilsētas Dzirnavu dīķim un Krustalīces upes posmiem” starp SIA “Enviroprojekts” un Gulbenes novada pašvaldību, lai veiktu piesārņojuma izpēti Gulbenes pilsētas Dzirnavu dīķa un Krustalīces upes posmu teritorijā.

Projekta mērķis – noteikt Gulbenes pilsētas Dzirnavu dīķa un Krustalīces upes posmu (PK120/00-132/45 un PK144/60-158/13) gultnes nogulumu, grunts un ūdens piesārņojumu, identificējot piesārņojumu objekta dibennogulumos, noskaidrot piesārņotājvielu spektru un piesārņojuma avotus, veikt piemērotākās teritorijas attīrīšanas alternatīvas izvēli un sastādīt teritorijas attīrīšanas darbu veikšanas programmu ar izmaksu aprēķinu.

Ūdenstilpe ilgstoši ir bijusi pakļauta antropogēnai slodzei, jo fosfora koncentrācijas ūdenī ir paaugstinātas, tāpat 1997.gadā avārijas rezultātā no SIA “Gulbenes degviela” piederošajiem virszemes rezervuāriem izplūda aptuveni 3 tonnas kurināmās degvielas, kas nonāca novadgrāvī un ieplūda Dzirnavu dīķī. Sanācijas darbi tika veikti savlaicīgi, tomēr tas nepalīdzēja izvairīties no dīķa nogulumu piesārņošanas ar degvielas produktiem.

Izpētes objekts ir iekļauts LVĢMC uzturētajā Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu (PPPV) reģistrā ar numuru 50015/2701.