Uzsākta esošo piesārņojošo darbību iedalījuma izvērtējums un aktualizācija

SIA “Enviroprojekts” 2021.gada 27.aprīlī noslēdza līgumu Nr.IL/50/2021 ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par līgumdarbu “Esošo piesārņojošo darbību iedalījuma izvērtējums un aktualizācija”.

Darba mērķis ir veikt izvērtējumu par esošo B un C kategorijas piesārņojošo darbību iedalījumu un izstrādāt priekšlikumus kritērijiem, kurus varētu izmantot saraksta pārskatīšanai/atjaunināšanai (piemēram, darbību izslēgšanai, iekļaušanai vai robežsliekšņu izmaiņām), kā arī izstrādāt priekšlikumu jaunam B un C kategorijas darbību sarakstam.

Saskaņā ar līgumu darba ietvaros tiks veikts:

  • esošā piesārņojošo darbību saraksta izvērtējums un izpēte par esošo stāvokli un tendencēm rūpniecības un pakalpojumu sektorā, kā arī iegūti dati par iekārtu skaitu, veicot šādas darbības;
  • Izpēte par esošo stāvokli un tendencēm rūpniecības un pakalpojuma sektorā Latvijā;
  • Latvijas un ārvalstu literatūras izpēte par dažādu Latvijas sektoru radīto piesārņojumu;
  • Apkopojums par 6 Eiropas Savienības valstu pieredzi nacionālas nozīmes piesārņojošu darbību iedalījumam;
  • Izvērtējums, kā esošā piesārņojošo darbību klasifikācija ir ieviesta Valsts vides dienesta informācijas sistēmā “TULPE”, un sniegti priekšlikumi par nepieciešamiem uzlabojumiem darbību klasifikācijas attainošanā, izvērtējot gan intervijās, gan aptaujās iegūto informāciju;
  • Sniegti priekšlikumi par kritērijiem, kurus varētu izmantot B un C kategorijas piesārņojošo darbību saraksta pārskatīšanai/atjaunināšanai.

Latvijā kopš 2002.gada ir spēkā piesārņojošo darbību iedalījums A, B un C kategorijās. B un C kategorijas piesārņojošās darbības ir nacionāla līmeņa saraksts, kas tika izveidots 2002.gadā. Tuvākajā laikā plānots izstrādāt jaunu Piesārņojuma novēršanas likumu, kas daļēji aizstātu esošo likumu “Par piesārņojumu”, līdz ar to ir nepieciešams arī pārskatīt un izvērtēt esošo piesārņojošo darbību sarakstu, kā arī jāsniedz priekšlikums jaunam B un C kategorijas piesārņojošo darbību sarakstam un kritērijiem, kurus nākotnē varētu izmantot piesārņojošo darbību saraksta pārskatīšanai. Šobrīd esošais B un C kategorijas piesārņojošo darbību saraksts noteikts Ministru kabineta (MK) 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1.un 2.pielikumā.