Apstiprināts SIA “Enviroprojekts” izstrādātais dabas lieguma “Diļļu pļavas” dabas aizsardzības plāns 2020.-2032. gadam

Attēla autors: Mikus Porietis

2020. gada 11. decembrī Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrs apstiprinājis SIA “Enviroprojekts” izstrādāto dabas aizsardzības plānu īpaši aizsargājamai dabas teritorijai (ĪADT) – Natura 2000 vienotajā Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo teritoriju tīklā iekļautajam dabas liegumam (DL) “Diļļu pļavas”.

Dabas liegums “Diļļu pļavas”


Attēla autors: Ilze Reiriha

DL „Diļļu pļavas” atrodas Alsungas novadā un ietilpst Natura 2000 vienotajā ES nozīmes aizsargājamo teritoriju tīklā. DL atrodas Baltijas ledus ezera senkrasta pakājē, kur dabisku procesu un cilvēka saimnieciskās darbības rezultātā izveidojušies labvēlīgi apstākļi liegumā sastopamam Kurzemei raksturīgam zālāju tipam, kas daudzviet Latvijā meliorācijas dēļ izzudis. Šeit sastopami vairāki biotopa 6410 Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs varianti, ieskaitot dabiskus zālājus ar zilgano molīniju Molinia caerulea (L.) Moench un biotopa 6270* Sugām bagātas ganības un ganītas pļavas, mitrais variants: Pastāvīgi mitras ganības un ganītas pļavas. Liegumā sastopams biotops 7220* Avoti kuri izgulsnē avotkaļķus un to apkārtnē sastopamais biotops 7230 Kaļķaini zāļu purvi, kā arī vienīgais Latvijā sastopamais krūmāju biotops 5130 Kadiķu audzes zālājos un virsājos. DL “Diļļu pļavas” izveidots 1999. gadā ar mērķi aizsargāt Eiropas savienības (ES) nozīmes biotopus, kā arī retās un aizsargājamās sugas.

Lieguma teritorijā konstatētas dažādas retas orhideju dzimtas un bezmugurkaulnieku sugas, kuras pārsvarā sastopamas teritorijā esošos īpaši aizsargājamos (ĪA) zālājos, kā arī septiņi ES nozīmes ĪA biotopi, no kuriem lielāko platību aizņem aizsargājami zālāji. Liegums ir īpaši nozīmīgs biotopu arī 5130 Kadiķu audzes zālājos un virsājos, 7220* Avoti, kas izgulsnē avotkaļķus un 7230 Kaļķaini zāļu purvi  saglabāšanai. DL “Diļļu pļavas” Natura 2000 statusam kvalificē tajā sastopamās dabas vērtības, ES ĪA biotopi – 6230* Vilkakūlas zālāji, 6410 Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs, 7230 Kaļķaini zāļu purvi, 5130 Kadiķu audzes zālājos un virsājos, kā arī tajā sastopamās ES ĪA sugas – slaidais pumpurgliemezis Vertigo angustior, četrzobu pumpurgliemezis Verigo geyeri, lielais zirgskābeņu zeltainīts Lycaena dispar un skabiozu pļavraibenis Euphydryas aurinia, no kurām abām pumpurgliemežu sugām DL teritorija ir viena no vērtīgākajām atradnēm Latvijas teritorijā.

DL “Diļļu pļavas” robežshēma

Dabas aizsardzības plāns apstiprināts 2020.gada 11.decembrī ar VARAM rīkojumu Nr. 1-2/156.

Izstrādātais dabas aizsardzības plāns pieejams ŠEIT.

Līdz šim SIA “Enviroprojekts” speciālisti izstrādājuši jau piecus Dabas aizsardzības plānus, taču darbs pie plānu izstrādes neapstājas – pašlaik izstrādes procesā atrodas DL “Lubāna mitrājs” Dabas aizsardzības plāns, kā arī Ķemeru Nacionālā parka dabas aizsardzības plāns.