Projekta “Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums

Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojums “Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā” 2020.gada 18.decembrī iesniegts atzinuma sniegšanai Vides pārraudzības valsts birojā.

Paredzētā darbība: izmaiņas esošajā Ierosinātāja darbībā, proti, jau uzstādītā sadedzināšanas iekārtā plānota no atkritumiem iegūtā kurināmā (turpmāk – NAIK) līdzsadedzināšana. Veicot kurināmā diversifikāciju, plānots, ka līdzsadedzinot NAIK (~ 30 tūkstoši tonnas/gadā), saražotais enerģijas daudzums gadā palielināsies  līdz 460 GWh enerģijas.

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “Fortum Latvia”, reģistrācijas Nr. 40103854352.

IVN ziņojums “Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā” izstrādāts saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2019.gada 5.aprīlī izsniegto Ietekmes uz vidi novērtējuma programmu Nr.5-03/3, kas izsniegta ietekmes uz vidi novērtējumam kurināmā diversifikācijai esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā. 2019. gada 10. janvārī Vides pārraudzības valsts birojs pieņēma lēmumu Nr.5-02/1 par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību paredzētajai darbībai.

IVN ziņojumu sagatavoja: SIA „Enviroprojekts”, Mazā Nometņu iela 31, LV-1002, tālr. 29262049, liga@enviro.lv.

Ar IVN ziņojumu var iepazīties tīmekļa vietnē: www.fortum.lv vai šeit.