Paziņojums par paredzētās darbības “Smilts un smilts-grants ieguves darbu turpināšanu un pabeigšanu atradnes “Elerne” iecirknī “Griguliņi – Kaupišķi-5”” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Pamatojoties uz VVD Daugavpils RVP 2020. gada 28. maija lēmuma Nr.DA20SI0013 tiek veikts ietekmes uz vidi novērtējums.

Darbības ierosinātājs: SIA „Inerto Materiālu serviss”, Reģ.Nr.42103025829, juridiskā adrese Dzintaru iela 19, Liepāja, LV-3401.

Paredzētās darbības vieta ietvers īpašumus:

  • „Kaupišķi-5” (kadastra Nr.44920010052), zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu Nr. 44920010052;
  • “Griguliņi” (kadastra Nr.44920010062), zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu Nr.44920010062.

Paredzētās darbības raksturojums: Smilts un smilts-grants jau notiekošas ieguves virs un zem gruntsūdens līmeņa paplašināšana līdz 15,58 ha platībai. Darbībai periodisks raksturs, pēc nepieciešamības paredzēta izrakteņa pārstrāde (drupināšana, sijāšana, skalošana) blakus esošajā atradnē īpašumā “Osīši”, kur šāda darbība jau notiek. Gadā plānots iegūt līdz 40000 m³ izrakteņa.

Ar ietekmes uz vidi novērtējumu (izstrādātājs: SIA „Enviroprojekts”, Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002) un tā kopsavilkumu var iepazīties no 2021.gada 1. februāra līdz 3. martam šeit  un šajā laikā sniegt rakstiskus priekšlikumus Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67321173, vpvb@vpvb.gov.lv).

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme saskaņā ar “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā” noteikto notiks attālināti divos veidos.

  1. No 15. līdz 19. februārim šeit būs pieejama prezentācija par paredzēto darbību un iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes, rakstot uz e-pasta adresi valdis@felsbergs.lv.
  2. 17. februārī plkst. 10:00-11:00 notiks tiešsaistes videokonference, pieejas saite un instrukcija tiks publicēta šeit, pret pieprasījumu e-pastā valdis@felsbergs.lv saiti varēs saņemt arī e-pastā.

2021.gada 17.februāra IVN sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols šeit.