PAZIŅOJUMS PAR RĒZEKNES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 3.0 REDAKCIJAS UN VIDES PĀRSKATA PUBLISKO APSPRIEŠANU

PAZIŅOJUMS PAR RĒZEKNES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 3.0 REDAKCIJAS UN VIDES PĀRSKATA PUBLISKO APSPRIEŠANU

            Saskaņā ar Rēzeknes novada domes 2020.gada 6.augusta lēmumu (protokols Nr.20, 2.§.) no 14.08.2020. līdz 04.09.2020. tiek organizēta Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 3.0 redakcijas un Vides pārskata publiskā apspriešana.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks:

  • Rēzeknes novada pašvaldības lielajā zālē, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē – 2020. gada  25.augustā, plkst. 12:00.

Ar Teritorijas plānojuma 3.0 redakcijas un Vides pārskata ELEKTRONISKO VERSIJU var iepazīties Rēzeknes novada mājas lapā www.rezeknesnovads.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”, Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ar Teritorijas plānojuma 3.0 redakcijas un Vides pārskata DRUKĀTIEM MATERIĀLIEM var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldībā (Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē) 17. kabinetā, pašvaldības darba laikā.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 04.09.2020. (pasta zīmogs, ja sūta pa pastu) visās Rēzeknes novada pagastu pārvaldēs, Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas 17. kabinetā (Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē) darba dienās no plkst. 8:00 līdz 16:30, vai arī elektroniski, sūtot uz e-pastu: info@rezeknesnovads.lv, kā arī elektroniski tīmekļa vietnē www.geolatvija.lv

Vides pārskata izstrādātājs: SIA „Enviroprojekts”, adrese Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002, www.enviro.lv

Vides pārskats