SIA “Enviroprojekts” izstrādājis četrus Dabas aizsardzības plānus

Laika posmā no 2016. gada novembra, līdz 2023. gada beigām Latvijā tiek īstenota dabas skaitīšanas jeb Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekts “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001. Kopš 2017. gada decembra, dabas skaitīšanas  ietvaros SIA “Enviroprojekts”,  gan patstāvīgi, gan sadarbībā ar uzņēmumu SIA “Reģionālie projekti”, izstrādājis dabas aizsardzības plānus četrām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (ĪADT) – Natura 2000 vienotajā Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo teritoriju tīklā iekļautiem dabas liegumiem (DL).

Līdz šim, Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrs apstiprinājis četrus SIA “Enviroprojekts” izstrādātos Dabas aizsardzības plānus. Apstiprināti šādi Dabas aizsardzības plāni:

  • DL “Dūņezers” Dabas aizsardzības plāns 2019. – 2031. gadam;
  • DL “Tāšu ezers” Dabas aizsardzības plāns 2020. – 2035. gadam;
  • DL “Vidzemes akmeņainā jūrmala” Dabas aizsardzības plāns 2020. – 2032. gadam;
  • DL “Sventājas upes ieleja” Dabas aizsardzības plāns 2020. – 2032. gadam.

DL “Dūņezers”


Dabas liegums atrodas Limbažu novadā un veidots eitrofa ezera – Dūņezera aizsardzībai. Ezerā sastopamas lielas niedru un vilkvālīšu audzes. No ūdensaugiem dominē iegrimusī raglape Ceratophyllum demersum. Dūņezers ir īpaši nozīmīga teritorija ligzdojošiem ūdensputniem. No aizsargājamām putnu sugām sastopams – lielais dumpis Botaurus stellaris, ziemeļu gulbis Cygnus cygnus, zivju ērglis Pandion haliaetus, niedru lija Circus aeruginosus, dzērve Grus grus, ormanītis Porzana porzana, kuitala Numenius arquata u.c. Ezera palienēs  parastās vīgriezes Filipendula ulmaria un ciņu grīšļa  Carex cespitosa pļavas, kuras aizaug ar kārkliem.

Dabas aizsardzības plāns (izstrādāts sadarbībā ar SIA “Reģionālie projekti”) apstiprināts 2019.gada 13.septembrī ar VARAM rīkojumu Nr. 1-2/115.

Izstrādātais Dabas aizsardzības plāns pieejams ŠEIT.

DL “Dūņezers” robežu kartoshēma

 

 

 

 

 

 

 

 

DL “Tāšu ezers”


Dabas liegums “Tāšu ezers” ir putniem nozīmīgā vieta Grobiņas novadā. Sekls un stipri aizaudzis ezers ar zemiem un lēzeniem krastiem. Ap ezeru ir slapjas un krūmainas pļavas. Pavasara migrācijas laikā ezerā pulcējas ziemeļu gulbji Cygnus cygnus un zosis. Ezerā ligzdo melnais zīriņš Chlidonias niger, lielais dumpis Botaurus stellaris, meža zoss Anser anser, Seivi ķauķis Locustella luscinoides.

Dabas aizsardzības plāns apstiprināts 2020.gada 8.jūnijā ar VARAM rīkojumu Nr. 1-2/83.

Izstrādātais Dabas aizsardzības plāns pieejams ŠEIT.

DL “Tāšu ezers” robežu kartoshēma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DL “Vidzemes akmeņainā jūrmala”


Dabas lieguma “Vidzemes akmeņainā jūrmala” teritorija atrodas Salacgrīvas novadā, tajā konstatēti 11 Eiropas Savienības Biotopu direktīvas biotopi, no kuriem 6 ir jūrmalai raksturīgie biotopi. Pārējie biotopi – dažādas pļavas, sausi skujkoku meži un nedaudz arī melnalkšņu staignāji. Liegums īpaši nozīmīgs Eiropā un Latvijā ļoti reti sastopamu biotopu daudzgadīgi augāji akmeņainās pludmalēs un smilšakmens atsegumi jūras krastā aizsardzības teritorija.

Dabas aizsardzības plāns (izstrādāts sadarbībā ar SIA “Reģionālie projekti”) apstiprināts 2020.gada jūnijā ar VARAM rīkojumu Nr. 1-2/.

Izstrādātais Dabas aizsardzības plāns pieejams ŠEIT.

DL “Vidzemes akmeņainā jūrmala” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi pieejami ŠEIT.

DL “Vidzemes akmeņainā jūrmala” robežu kartoshēma

 

 

 

 

 

 

 

 

DL “Sventājas upes ieleja”


Dabas liegums “Sventājas upes ieleja” atrodas Rucavas novadā uz Latvijas-Lietuvas robežas un ir viena no nedaudzām teritorijām Latvijā, kur sastopams Latvijā un Eiropas Savienībā aizsargājamais biotops 2330 Klajas iekšzemes kāpas, kā arī mūsu valstī tikai dienvidrietumu daļā sastopamie meži, Latvijā aizsargājams biotops – lapkoku meži ar parasto skābardi. Teritorija nozīmīga arī nogāžu un gravu mežu aizsardzībai. Konstatētas daudzas Latvijā retas un aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas, kuru izplatība saistīta ar valsts dienvidu un dienvidrietumu daļu.

Dabas aizsardzības plāns apstiprināts 2020.gada 1.jūlijā ar VARAM rīkojumu Nr. 1-2/99.

Izstrādātais Dabas aizsardzības plāns pieejams ŠEIT.

DL “Sventājas upes ieleja” robežu kartoshēma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Līdz šim SIA “Enviroprojekts” speciālisti izstrādājuši jau četrus Dabas aizsardzības plānus, taču darbs pie plānu izstrādes neapstājas – pašlaik izstrādes procesā ir DL “Diļļu pļavas” Dabas aizsardzības plāns, kā arī drīzumā tiks uzsākts darbs pie vēl divu plānu izstrādes.