PAZIŅOJUMS PAR RĒZEKNES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2.0 REDAKCIJAS UN VIDES PĀRSKATA PUBLISKO APSPRIEŠANU

Saskaņā ar Rēzeknes novada domes 2020.gada 21. maija lēmumu (protokols Nr.14, 2.§.) no 10.06.2020. līdz 01.07.2020. tiek organizēta Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2.0 redakcijas publiskā un Vides pārskata publiskā apspriešana.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks:

  • Rēzeknes novada pašvaldības lielajā zālē, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē – 2020. gada 19. jūnijā plkst. 12:00.

Ar Teritorijas plānojuma 2.0 redakcijas un Vides pārskata ELEKTRONISKO VERSIJU var iepazīties Rēzeknes novada mājas lapā www.rezeknesnovads.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”, Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ar Teritorijas plānojuma 2.0 redakcijas un Vides pārskata DRUKĀTIEM MATERIĀLIEM var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldībā (Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē) 17. kabinetā, pašvaldības darba laikā.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 01.07.2020. (pasta zīmogs, ja sūta pa pastu) visās Rēzeknes novada pagastu pārvaldēs, Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas 17. kabinetā (Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē) darba dienās no plkst. 8:00 līdz 16:30, vai arī elektroniski, sūtot uz e-pastu: info@rezeknesnovads.lv, kā arī elektroniski tīmekļa vietnē www.geolatvija.lv

Vides pārskata izstrādātājs: SIA „Enviroprojekts”, adrese Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002, www.enviro.lv

Domes lēmums
Ziņojums par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2,0 redakcijas un vides pārskata projekta apstiprināšanu
Teritorijas plānojuma paskaidrojuma raksts
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Vides pārskats

Funkcionālā zonējuma kartes:
Audriņu pagasts
Bērzgales pagasts
Čornajas pagasts
Dricānu pagasts
Feimaņu pagasts
Gaigalavas pagasts
Griškānu pagasts
Ilzeskalna pagasts
Kantinieku pagasts
Kaunatas pagasts
Lendžu pagasts
Lūznavas pagasts
Maltas pagasts
Mākoņkalna pagasts
Nagļu pagasts
Nautrēnu pagasts
Ozolaines pagasts
Ozolmuižas pagasts
Pušas pagasts
Rikavas pagasts
Sakstagala pagasts
Silmalas pagasts
Stoļerovas pagasts
Stružānu pagasts
Vērēmu pagasts

Ciemi:
Audriņu pagasts
Bērzgales pagasts
Čornajas pagasts
Dricānu pagasts
Feimaņu pagasts
Gaigalavas pagasts
Griškānu pagasts
Ilzeskalna pagasts
Kantinieku pagasts
Kaunatas pagasts
Lendžu pagasts
Lūznavas pagasts
Maltas pagasts
Mākoņkalna pagalsts
Nagļu pagasts
Nautrēnu pagasts
Ozolaines pagasts
Ozolmuižas pagasts
Pušas pagasts
Rikavas pagasts
Sakstagala pagasts
Silmalas pagasts
Stoļerovas pagasts
Stružānu pagasts
Vērēmu pagasts