Dabas lieguma “Diļļu pļavas” dabas aizsardzības plāna neklātienes sabiedriskā apspriešana

Dabas aizsardzības pārvaldes (Pārvalde) uzdevumā dabas liegumam “Diļļu pļavas” ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns. Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli plāna sabiedriskā apspriešana klātienē šobrīd nevar notikt. Tā vietā no 8. līdz 22. maijam tiek organizēta neklātienes iepazīstināšana ar izstrādāto plānu.

Ar plānu, tā saistītajiem dokumentiem, koncentrētu prezentāciju un tās video failu līdz 22. maijam aicinām iepazīties ikvienu sev ērtā veidā:

  1. drukātā versijā Alsungas novada pašvaldībā (Pils ielā 1, Alsungā, darba dienās plkst. 8.00 – 17.00);
  2. plāna izstrādātāja SIA “Enviroprojekts” tīmekļa vietnē.

Aicinām izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus plāna pilnveidei līdz 22. maijam, adresējot tos plāna izstrādes vadītājam Mārtiņam Grosbaham (martins@enviro.lv). Plašāku informāciju un atbildes uz jautājumiem varat saņemt, zvanot uz tālruņa numuru  25 641 455 darba dienās plkst. 9.00 – 18.00.

Dabas lieguma “Diļļu pļavas” vērtību nosaka tā atrašanās Baltijas ledus ezera senkrasta pakājē, kur tā īpašo mitruma apstākļu, augsnes tipa, cilvēka saimnieciskās darbības un citu apstākļu rezultātā izveidojušies Eiropas Savienības (ES) nozīmes mitru un periodiski applūstošu zālāju biotopi, kas daudzviet Latvijā meliorācijas dēļ izzuduši. Līdzās zālājiem dabas liegumā atrodamas retu avotu un ap to izplūdes vietām veidojušos biotopu atradnes, kas radījušas piemērotus apstākļus gan dažādām Latvijā retām un aizsargājamām augu sugām, tostarp dažādām orhideju dzimtas sugām, gan ES nozīmes īpaši aizsargājamām tauriņu un pumpurgliemežu sugām.

Darbs pie dabas aizsardzības plāna izstrādes īpaši aizsargājamai dabas un Natura 2000 teritorijai, dabas liegumam “Diļļu pļavas”, kas atrodas Alsungas novadā, tika uzsākts 2018. gadā. Plānu 2020. – 2032. gadam dabas skaitīšanas jeb Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ietvaros izstrādā SIA “Enviroprojekts” (Mazā Nometņu ielā 31, Rīgā, LV-1002, www.enviro.lv, info@enviro.lv).