Dabas lieguma “Diļļu pļavas” dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana

2020.gada 25. martā plkst. 18.00 Alsungas kultūras namā (Ziedulejas iela 1, Alsunga) notiks dabas lieguma “Diļļu pļavas” dabas aizsardzības plāna izstrādes sabiedriskā apspriešana. Darbs pie dabas aizsardzības plāna izstrādes īpaši aizsargājamai dabas un Natura 2000 teritorijai, dabas liegumam “Diļļu pļavas”, kas atrodas Alsungas novadā, ir uzsākts 2018. gadā.

Dabas lieguma “Diļļu pļavas” vērtības nosaka tā atrašanās Baltijas ledus ezera senkrasta pakājē, kur tā īpašo mitruma apstākļu, augsnes tipa un citu apstākļu, kā arī cilvēka saimnieciskās darbības rezultātā izveidojušies Eiropas Savienības (ES) nozīmes mitru un periodiski applūstošu zālāju biotopi, kas daudzviet Latvijā meliorācijas dēļ izzuduši. Līdzās zālājiem dabas liegumā atrodamas arī retu avotu un ap to izplūdes vietām veidojušos biotopu atradnes, kas radījušas piemērotus apstākļus gan dažādām Latvijā retām un aizsargājamām augu, tostarp dažādām retām orhideju dzimtas sugām, gan ES nozīmes īpaši aizsargājamām tauriņu un pumpurgliemežu sugām.

Sabiedriskās apspriedes laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar dabas lieguma izveidošanas mērķiem, dabas vērtībām, kā arī plānotajiem apsaimniekošanas pasākumiem. Dabas aizsardzības plāna drukāta versija līdz 2020. gada 31.martam pieejama Alsungas novada pašvaldībā – Pils ielā 1, Alsungā.

Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par plānu aicinām sanāksmē vai rakstiski līdz 30. martam, adresējot tos plāna izstrādātājam SIA “Enviroprojekts” (Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1048 vai info@enviro.lv).

Dabas lieguma dabas aizsardzības plāna izstrāde 2020. – 2032. gadam tiek veikta dabas skaitīšanas jeb Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ietvaros.