Ietekmes un ieguvumu kultūrvides attīstībā ieviešanas efektivitātes izvērtējums

2018. gada augustā SIA “Enviroprojekts” noslēdza līgumu ar LR Finanšu ministriju par “2007.–2013. gada  ES fondu plānošanas perioda Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.3. pasākuma “Kultūrvides sociālekonomiskā ietekme” ietekmes un 2014. – 2020. gada ES fondu plānošanas perioda (specifiskā atbalsta mērķa 5.6.1.) ieguldījumu kultūrvides attīstībā  ieviešanas efektivitātes izvērtējums”. Darba izpildes laikā notiks aktīva sadarbība ar visām iesaistītajām pusēm, t.sk. LR Kultūras ministriju.

Darbu izpildes laiks ir 24 nedēļas no līguma noslēgšanas brīža.

Izvērtējuma mērķis ir noteikt ES fondu veikto sociālekonomisko ietekmi Latvijas pilsētās, novadu attīstības centros un reģionos pēc veiktajām investīcijām kultūrvides sakārtošanā 2007. – 2013. gada plānošanas perioda 3.4.3. pasākuma „Kultūrvides sociālekonomiskā ietekme” ietvaros un 2014. – 2020. gada plānošanas perioda SAM 5.6.1. “Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu” veiktajiem un jau saplānotajiem ieguldījumiem, kā ar sagatavot secinājumus un ieteikumus turpmāko ieguldījumu mehānismu ieviešanā, pamatojoties uz veiktajām investīcijām kultūrvidē Latvijā.

Izvērtējuma rezultāti tiks izmantoti sarunām ar Eiropas Komisiju par ieguldījumu veikšanas kultūrvidē ekonomisko atdevi, plānojot ES fondu investīcijas plānošanas periodam pēc 2020. gada, kā arī būs par pamatu šī tipa ieguldījumu mehānisma un finansējuma avotu alternatīvu izvērtēšanā, pamatojoties uz veiktajiem ieguldījumiem kultūrvidē Latvijā 2007. – 2013. gada un līdz šim veiktajiem un jau saplānotajiem ieguldījumiem 2014. – 2020. gada plānošanas periodā.

 

Attēla avots: https://www.barco.com/en/customer-stories/2013/q3/2013-10-03%20-%20rezekne