Sabiedrības līdzdalība dabas aizsardzības plāna dabas liegumam “Sventājas upes ieleja” izstrādes ietvaros

2018. gada 18. septembrī, plkst. 17:00, Rucavas novada domē, „Pagastmājā” notika informatīva sanāksme par dabas lieguma „Sventājas upes ieleja” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu.

Dabas liegums “Sventājas upes ieleja” ir Natura 2000 teritorija. Lieguma kopējā platība ir 409 ha un tas dibināts 1987. gadā. Dabas liegums ir viena no nedaudzām teritorijām Latvijā, kur sastopams Latvijā aizsargājams biotops un arī Eiropas Savienības aizsargājamais biotops Klajas iekšzemes kāpas, kā arī tikai Latvijas dienvidrietumu daļā sastopamie meži, Latvijā aizsargājams biotops – Lapkoku meži ar parasto skābardi. Teritorija ir nozīmīga arī nogāžu un gravu mežu aizsardzībai. Šeit konstatētas daudzas Latvijā retas un aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas, kuru izplatība saistīta ar valsts dienvidu un dienvidrietumu daļu.

Aicinām iedzīvotājus, zemju īpašniekus, uzņēmējus un citus interesentus izteikt priekšlikumus un paustu viedokli par turpmāko šīs teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu.

Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā SIA „Enviroprojekts”, adrese: Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002, www.enviro.lv. Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas lieguma attīstības vīziju aicinām adresēt plāna izstrādes vadītājai Līgai Blankai: liga@enviro.lv