Sabiedrības līdzdalība dabas aizsardzības plāna dabas liegumam “Tāšu ezers” izstrādes ietvaros

2018. gada 15. augustā, plkst. 16:00, Tāšos “Tāšu muižā”, Medzes pagastā, Grobiņas novadā, notika informatīva sanāksme par dabas lieguma „Tāšu ezers” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu.

Dabas liegums “Tāšu ezers” ir Eiropas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija (Natura 2000). Lieguma kopējā platība ir 271 ha un tas dibināts 2004.gadā.

Aicinām iedzīvotājus, zemju īpašniekus, uzņēmējus un citus interesentus izteikt priekšlikumus un paustu viedokli par turpmāko šīs teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu.

Dabas aizsardzības plānu Grobiņas novada pašvaldības uzdevumā izstrādā SIA “Enviroprojekts”, adrese M. Nometņu iela 31, Rīga LV- 1048,www.enviro.lv. Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas lieguma attīstības vīziju aicinām rakstiski, adresējot tos plāna izstrādes vadītājai Līgai Blankai liga@enviro.lv līdz 2018. gada 31.augustam.