Atzinuma sagatavošana par plānotajiem padziļināšanas darbiem Flotes ielā 13, Rīgas Brīvostas teritorijā

SIA “Enviroprojekts” sagatavo atzinumu plānotajiem padziļināšanas darbiem “Ietekmes uz vidi novērtējuma naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināla izveidei Rīgā, Flotes ielā 13, Rīgas Brīvostas teritorijā procedūras ietvaros”. Padziļināšanas darbi atbilstoši IVN ziņojumam ir veicami vairākos Rīgas Brīvostas sektoros – Ziemas ostā un Daugavas kanāla frontē pie ieejas Ziemas ostā. Padziļināšanas darbi ir nepieciešami, lai plānotās darbības ietvaros nodrošinātu sekojošu projekta komponenšu izveidi:

  • Izveidotu divas jaunas tankkuģu bunkurēšanas piestātnes:
    • Ziemas ostā pretī kadastram Nr.0100 103 2001;
    • Daugavas kanālā pretī kadastram Nr.0100 103 2001.
  • Izveidotu jaunu dziļuma atzīmi līdz Ziemas ostā un Daugavas kanāla pie ieejas Ziemas ostā nodrošinot kuģu brīvu apgriešanos;
  • Iegūtu tīru smilti, kuru izmantot paredzētās darbības teritorijas uzskalojumam vai vertikālajam plānojumam.

Atzinuma mērķis ir rekomendēt labāko pieeju piesārņotā sedimenta apstrādei un pārstrādei (utilizācijai), kas tiks iegūti Ziemas ostā, kā arī piedāvāt optimālāko tīrā materiāla atbērtņu izvietojumu, kas nepieciešama Daugavas kanālā iegūta materiāla izvietošanai.