Sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums SIA „Mūkusalas Biznesa Centrs” daudzstāvu auto transportlīdzekļu novietnes jaunbūvei

Izstrādāts sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums SIA „Mūkusalas Biznesa Centrs” daudzstāvu auto transportlīdzekļu novietnes jaunbūvei. Pasūtītājs: SIA „Mūkusalas Biznesa Centrs”.

Pasūtītāja plānotā darbība: Daudzstāvu auto transportlīdzekļu novietnes jaunbūve, Mūkusalas iela b/n, Rīga (kad. Nr. 0100 050 0010), kas atbilst likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 2. pielikuma 10. punktam “Infrastruktūras projekti”: apakšpunkts 2) pilsētvides attīstības projekti (piemēram, tirdzniecības centri, jaunu ūdensapgādes vai kanalizācijas ārējo tīklu būvniecība, ja to kopgarums pārsniedz 20 kilometrus, vairāk nekā 300 automašīnām paredzētas autostāvvietas).