PAZIŅOJUMS par VES parka “Limbaži” IVN sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

(Publicēts laikrakstā “Auseklis” 10.11.2023 129(10726).)

Pēc Vides pārraudzības valsts biroja lēmuma Nr. 5-01/13/2023 (15.08.2023.) ir uzsākts ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) plānotajam vēja elektrostaciju parkam “Limbaži” un tā saistītās infrastruktūras projektam Limbažu novada Salacgrīvas un Viļķenes pagastos.

Vēja parkā plānots uzstādīt līdz 20 VES, kur katras stacijas nominālā jauda varētu sasniegt 8 MW. Uzstādāmo VES modelis un tā tehniskie raksturlielumi nav noteikti. VES novietojums un skaits tiks precizēts IVN procesa gaitā. Vēja parka infrastruktūras tehniskie risinājumi un saražotās elektroenerģijas akumulēšana tiks precizēta IVN procesā. Saražotā elektroenerģija tiks nodota pārvades tīklā, izmantojot esošo augstsprieguma elektropārvades kabeļu līniju. Pieslēguma nodrošināšanai tiks izbūvētas jaunas apakšstacijas, kuru novietojums tiks izvērtēts IVN ziņojuma izstrādes procesā. IVN ziņojuma izstrādes laikā tiks detalizēti vērtētas arī elektroenerģijas uzkrāšanas sistēmu tehnoloģijas un to alternatīvas.

Paredzētās darbības ierosinātājs SIA “Latvijas vēja parki”, reģistrācijas numurs 40203415150, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1010, e-pasts: limbazi@vejaparki.lv.

Plānoto vēja parku paredzēts izvietot šajās zemes vienībās:

Nr.

Nekustamā īpašuma nosaukums

Kadastra numurs

Zemes vienības

kadastra apzīmējums

1.

Salacgrīvas valsts mežs Nr. 6672 

6672 001 0129

6672 008 0069

2.

Salacgrīvas valsts mežs Nr. 6672 

6672 001 0129

6672 008 0070

3.

Salacgrīvas valsts mežs Nr. 6672 

6672 001 0129

6672 005 0195

4.

Salacgrīvas valsts mežs Nr. 6672 

6672 001 0129

6672 004 0295

5.

Ķirbižu mežs

6688 001 0040

6688 001 0034

Ar paredzētās darbības iesniegumu var iepazīties pie paziņojumu dēļa darba laikā Limbažu novada pašvaldībā (Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV–4001), Salacgrīvas apvienības pārvaldē (Smilšu iela 9, Salacgrīva, Limbažu novads, LV-4033) Viļķenes pagasta pakalpojumu sniegšanas centrā (Dārza iela 1, Viļķene, Viļķenes pagasts, Limbažu novads, LV-4050), internetā šeit un pašvaldības mājas lapā www.limbazunovads.lv no 2023. gada 10. līdz 30. novembrim un šajā laikā sūtīt rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr. 67321173,  www.vpvb.gov.lv, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lv).

21.-27. novembrī šeit būs pieejama videoprezentācija un iespēja rakstīt jautājumus uz e-pastu info@enviro.lv un saņemt atbildes vienas darbdienas laikā.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 22. novembrī plkst. 17:00 saskaņā ar “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā” noteikto: attālināti tiešsaistes videokonferencē. Pieejas instrukcija publicēta šeit , pēc pieprasījuma e-pastā info@enviro.lv saiti varēs saņemt arī e-pastā.