PAZIŅOJUMS par VES parka “Valmiera – Valka” IVN sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

(Publicēts 10.11.2023 laikrakstā “Liesma” 130(15299) un “Ziemeļlatvija” (86(4382)).)

Pēc Vides pārraudzības valsts biroja lēmuma Nr. 5-01/14/2023 (16.08.2023.) ir uzsākts ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) plānotajam vēja elektrostaciju parkam “Valmiera – Valka” un tā saistītās infrastruktūras projektam Valmieras novada Plāņu pagastā  un Valkas novada Vijciema un Valkas pagastos.

Vēja parkā plānots uzstādīt līdz 60 VES, kur katras stacijas nominālā jauda varētu sasniegt 8 MW. Uzstādāmo VES modelis un tā tehniskie raksturlielumi nav noteikti. VES novietojums un skaits tiks precizēts IVN procesa gaitā. Vēja parka infrastruktūras tehniskie risinājumi un saražotās elektroenerģijas akumulēšana tiks precizēta IVN procesā. Saražotā elektroenerģija tiks nodota pārvades tīklā, izmantojot esošo augstsprieguma elektropārvades kabeļu līniju. Pieslēguma nodrošināšanai tiks izbūvētas jaunas apakšstacijas, kuru novietojums tiks izvērtēts IVN ziņojuma izstrādes procesā. IVN ziņojuma izstrādes laikā tiks detalizēti vērtētas arī elektroenerģijas uzkrāšanas sistēmu tehnoloģijas un to alternatīvas.

Paredzētās darbības ierosinātājs SIA “Latvijas vēja parki”, reģistrācijas numurs 40203415150, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1010, e-pasts: valmieravalka@vejaparki.lv.

Plānoto vēja parku paredzēts izvietot šajās zemes vienībās:

Nr.

Nekustamā īpašuma nosaukums

Kadastra numurs

Zemes vienības

kadastra apzīmējums

1.

Valsts Mežs 94760020021

94760020021

94760040033

2.

Valsts mežs 94880120008 

94880120008 

94880130056 

3.

Valsts mežs 94920030015 

94920030015 

94920020071 

4.

Valsts mežs 94760030020 

94760030020 

94760030020 

5.

Valsts mežs 94920030015 

94920030015 

94920030015 

6.

Valsts Mežs 94880150008 

94880150008 

94880150008 

7.

Valsts Mežs 94760020020 

94760020020 

94760020020 

8.

Valsts Mežs 94760020020 

94760020020 

94760010054 

9.

Valsts Mežs 94760040031 

94760040031 

94760040031 

10.

Valsts mežs 94880120008 

94880120008 

94880120012 

11.

Valsts mežs 94920010038 

94920010038 

94920010038 

12.

Valsts Mežs 94760020021 

94760020021 

94760040032 

13.

Valsts mežs 94880120008 

94880120008 

94880130012 

14.

Valsts mežs 94880120008 

94880120008 

94880130009 

15.

Valsts mežs 94880120008 

94880120008 

94880120008 

16.

Valsts Mežs 94760020021 

94760020021 

94760020021 

17.

Valsts Mežs 94760040031 

94760040031 

94760020022 

Ar paredzētās darbības iesniegumu var iepazīties Valmieras novada pašvaldībā pie paziņojumu dēļa darba laikā (Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201), Valkas novada pašvaldībā pie paziņojumu dēļa darba laikā (Semināra iela 9 , Valka, Valkas novads, LV-4701), internetā šeit un pašvaldību mājas lapās www.valmierasnovads.lv un www.valka.lv no 2023. gada 10. līdz 30. novembrim un šajā laikā sūtīt rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr. 67321173,  www.vpvb.gov.lv, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lv).

21.-27. novembrī šeit būs pieejama videoprezentācija un iespēja rakstīt jautājumus uz e-pastu info@enviro.lv un saņemt atbildes vienas darbdienas laikā.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 23. novembrī plkst. 17:00 saskaņā ar “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā” noteikto: attālināti tiešsaistes videokonferencē. Pieejas instrukcija publicēta šeit , pēc pieprasījuma e-pastā info@enviro.lv saiti varēs saņemt arī e-pastā.