PAZIŅOJUMS par ietekmes uz vidi novērtējuma kūdras ieguvei kūdras atradnē “Garais purvs” un pievedceļa “Garā kūdras purva ceļš” izbūvei iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

2023. gada 28. septembrī Vides pārraudzības valsts birojā ir iesniegts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums paredzētai darbībai “Kūdras ieguve kūdras atradnē “Garais purvs” un pievedceļa “Garā kūdras purva ceļš” izbūve Bebru pagastā, Aizkraukles novadā”.

Ar Vidzemes reģionālās vides pārvaldes 2020. gada 14. janvāra lēmumu Nr.VI20SI0007 paredzētajai darbībai ir piemērots ietekmes uz vidi novērtējums.

Paredzētās darbības ierosinātājs: AS „Latvijas valsts meži”, reģ.Nr.40003466281, adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004; tālr. 67602075, e-pasts: lvm@lvm.lv

Paredzētās darbības vieta: nekustamais īpašums “Bebru meži” 1280,13 tūkst.m² platībā, kadastra Nr.32460080107, zemes vienības kadastra apzīmējums 32460050071, Bebru pagastā, Aizkraukles novadā.

Paredzētās darbības veids: kūdras ieguve 4379,89 tūkst.m³ apjomā un transportēšana.

Ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādātājs: SIA „Enviroprojekts”, reģ.nr. 40003683283, Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002, Rīga, tālr. 29277744, e-pasts: valdis@felsbergs.lv.

Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu var iepazīties šeit.