Diena: 2023. g. 27. septembris

PAZIŅOJUMS par ietekmes uz vidi novērtējuma kūdras ieguvei kūdras atradnē “Garais purvs” un pievedceļa “Garā kūdras purva ceļš” izbūvei iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

2023. gada 28. septembrī Vides pārraudzības valsts birojā ir iesniegts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums paredzētai darbībai “Kūdras ieguve kūdras atradnē “Garais purvs” un pievedceļa “Garā kūdras purva ceļš” izbūve Bebru pagastā, Aizkraukles novadā”. Ar