Jauns pakalpojums atjaunojamās enerģijas attīstītājiem pirms lēmuma pieņemšanas par AS “Latvijas valsts meži” izsoļu teritorijām.

SIA Enviroprojekts (www.enviro.lv) piedāvā:

Vēju un saules elektrostaciju potenciālo teritoriju sākotnējais (3 nedēļas/21 diena) risku novērtējums.

Esam izstrādājuši jaunu digitālu pakalpojumu, lai nodrošinātu pārskatu par iespējamiem ierobežojumiem, kas jāņem vērā vēju un saules elektrostaciju projektu attīstītājiem, pirms lēmuma pieņemšanas par AS “Latvijas valsts meži” (turpmāk – LVM) izsoļu teritorijām.

Mūsu jaunais piedāvājums  ir balstīts uz mūsu klientu vēlmēm – ātri un digitāli risinājumi, ko piedāvā modernie digitālās informācijas resursi. Pakalpojums izstrādāts balstoties uz pieredzi sadarbībā ar ārzemju uzņēmumiem ar ilglaicīgu pieredzi atjaunojamās enerģijas projektu attīstības jomā.

Kas?

Jauns pakalpojums vēju parku attīstītājiem vides un citu risku un nosacījumu ātrajam digitālajam novērtējumam un turpmākās izpētes darbam. Ātro izvērtējumu, par konkrēto objektu/izsoles teritoriju, sniegsim periodā līdz 3 nedēļām.

Kam?

Vēju parku attīstītājiem, zemju īpašniekiem un citiem interesantiem, kas vēlas ātri un kvalitatīvi saņemt vides ekspertu, kartogrāfijas un plānošanas speciālistu priekšlikumus par projektu un tā iespējamo teritoriju. Īpaši noderīgi tas varētu būt tiem attīstītājiem, kas vēlas piedalīties LVM izsolēs par vēja parku izpētes teritorijām. 

Kāpēc?

Saules un vēja parku attīstības jomā Latvijā tirgus ir pārkarsis. Tirgū, viens otram blakus tiek attīstīti kvalitatīvi un ne tik kvalitatīvi projekti. Par daudziem no šiem projektiem, tuvākajā laikā, gaidāmi stratēģiskie lēmumi par to tālāko virzību ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras ietvaros. Sagaidāmie lēmumi ir ar lielu izmaksu ietilpību. 60-70% no potenciālajiem ierobežojumiem ir iespējams konstatēt iepriekš, veicot sākotnējo risku izvērtējumu –  izvairoties no lieka izmaksu, laika un cilvēkresursu patēriņa.

Kā to atrisināt?

SIA Enviroprojekts piedāvā 2 – 3 nedēļu laikā sagatavot novērtējumu par iespējamiem ierobežojumiem, tajā skaitā ietverot arī ierobežojumus, kurus nosaka ornitofaunas aizsardzības prasības. Mūsu ikdiena saistīta  gan ar dabas aizsardzības plānu izstrādi, projektu vadību, kā arī  ar ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru veikšanu sadarbībā ar ornitoloģijas, sikspārņu, sugu un biotopu ekspertiem  un citiem dažādu jomu vides un teritorijas plānošanas ekspertiem.  Mūsu darbs ir saistīts ar valsts un pašvaldību vides institūcijām, labi pārzinām lēmumu pieņemšanas procedūras un vadošo ekspertu viedokļus. Ātrais risku novērtējums dos Jūsu uzņēmumam iespēju ietaupīt daudzus desmitus tūkstošus eiro ietekmes uz vidi novērtējumam projektiem, kas nav īstenojami.

Mūsu jaunais piedāvājums sākotnējam risku izvērtējumam ietver:

 • kartogrāfisko materiālu digitālā vidē, ņemot vērā iecerēto vēja elektrostaciju novietojumu;
 • datus par LVM vēju parku izpētes izsoles teritorijām;
 • saistīto  (blakus esošo) īpašnieku zemes gabalu integrācijas datus ar LVM izpētes teritorijām;
 • datus par attīstības teritoriju un to ietekmējošiem faktoriem:
  • aizsargājamās dabas teritorijas, biotopi un citi apgrūtinājumi, to attālumi un ietekmes riski uz projektu/teritoriju;
  • ornitoloģijas risku izvērtējumi;
  • pašvaldību teritorijas plānojumā noteiktās funkcionālās zonas;
  • aizsargjoslas ap dzīvojamām un publiskām ēkām, kur aizliegta vēja parku izvietošana;
  • augstsprieguma elektrolīnijas, attālumi un iespējamie līniju koridori;
  • valsts mežu ceļu tīkls;
  • civilās aviācijas un Aizsardzības ministrijas ierobežojumi;
  • citus nosacījumus atkarībā no atrašanās vietas.

Risku izvērtējuma rezultātā tiek iegūts digitālais kartogrāfisks materiāls par projekta  apkārtējo teritoriju.

Ko iegūsiet no sadarbības?

SIA Enviroprojekts ir uzņēmums ar vairāk kā 20 gadu pieredzi vides konsultāciju pakalpojumu jomā, tai skaitā tirgus līderis ietekmes uz vidi novērtējuma projektos.

Mēs pārzinām šīs jomas specifiku, piedāvājam arī sagatavot un vadīt ietekmes uz vidi novērtējuma projektus. Esam ilggadīgs nozares pārstāvis ar veiksmīgu sadarbības pieredzi gan lielos, gan mazos projektos.

Lieliski pārzinām vietējos apstākļus vides ekspertu jomā un esam pastāvīgi sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un tās pakļautībā esošajām institūcijām un ekspertiem. Mūsu speciālisti ir īstenojuši arī būvdarbu vadības procesus  – ar pieredzi atjaunojamās enerģijas  elektrostaciju un energoapgādes atļauju jautājumos, infrastruktūras būvniecības  procesos un būvatļauju saņemšanā (akceptēti būvdarbu uzsākšanas nosacījumi).

Sazinieties ar mums – info@enviro.lv, tel.292626884