PAZIŅOJUMS par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu kūdras atradnei „Garais purvs”

Ar Vidzemes reģionālās vides pārvaldes 2020. gada 14. janvāra lēmumu Nr.VI20SI0007 ir piemērots ietekmes uz vidi novērtējums paredzētai darbībai “Kūdras ieguve kūdras atradnē “Garais purvs” un pievedceļa “Garā kūdras purva ceļš” izbūve Bebru pagastā, Aizkraukles novadā”.

Paredzētās darbības ierosinātājs: AS „Latvijas valsts meži”, reģ.Nr.40003466281, adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004; tālr. 67602075, e-pasts: lvm@lvm.lv

Paredzētās darbības vieta: nekustamais īpašums “Bebru meži” (kadastra Nr.32460080107) zemes vienības kadastra apzīmējums 32460050071, Bebru pagastā, Aizkraukles novadā.

Paredzētās darbības veids: kūdras ieguve un transportēšana.

Ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādātājs: SIA „Enviroprojekts”, reģ.nr. 40003683283, Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002, Rīga, tālr. 29277744, e-pasts: valdis@felsbergs.lv.

Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu var iepazīties šeit no 2023. gada 18. augusta līdz 18. septembrim un šajā laikā sūtīt rakstiskus viedokļus par paredzētās darbības ietekmi uz vidi Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr. 67321173,  www.vpvb.gov.lv, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lv).

4.-8. septembrī šeit būs pieejama būs pieejama videoprezentācija un iespēja rakstīt jautājumus uz e-pastu valdis@felsbergs.lv un saņemt atbildes vienas darbdienas laikā.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 6. septembrī plkst. 10:00 saskaņā ar “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā” noteikto: attālināti tiešsaistes videokonferencē. Pieejas saite un instrukcija ir publicēta šeit; pret pieprasījumu e-pastā valdis@felsbergs.lv saiti var saņemt arī e-pastā.