Diena: 2022. g. 17. marts

Ķemeru Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 3. sanāksme

Ķemeru Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 3. sanāksme norisināsies 29. martā plkst. 10.00  Ķemeros, Ķemeru Nacionālā parka (ĶNP) informācijas centrā “Meža māja”. Uzraudzības grupas sanāksmē plāna izstrādātāji iepazīstinās ar dabas aizsardzības plāna izstrādes gaitā nodefinētajiem ierosinājumiem ĶNP funkcionālo zonu izmaiņām,

PAZIŅOJUMS par ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu smilts ieguvei nekustamajos īpašumos “Ūdenskrātuve “Asni”” un “Ādažu novada meži” Ādažu pagastā

Ar Vides pārraudzības valsts biroja Lēmumu Nr.5-02/6/2022 ir piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra derīgo izrakteņu – smilts – ieguvei 41,94 ha kopplatībā. Paredzētās darbības vieta: Ādažu novada Ādažu pagasta nekustamajā īpašumā “Ūdenskrātuve “Asni”” (kad.Nr.8044 006