Dabas lieguma “Lubāna mitrājs” iedzīvotāju un apmeklētāju aptauja | 2022

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldīšanas procesā iedzīvotāju un apmeklētāju viedoklis ir ļoti svarīgs un šī ir iespēja Jūsu redzējuma nodošanai par attīstību dabas liegumā “Lubāna mitrājs”. Pētījuma rezultāti tiks izmantoti ilgtspējīgai resursu pārvaldībai dabas liegumā “Lubāna mitrājs” , vietējo iedzīvotāju un atpūtnieku interešu salāgošanai ar dabas aizsardzības, tūrisma un saimnieciskajām interesēm. Iegūtie dati palīdzēs plānot ilgtspējīgu attīstību, atbilstošu infrastruktūru, kā arī mazināt cilvēku ietekmi uz dabas, kultūras vai ainavas vērtībām. Aptauja ir daļa no plašāka pētījuma, kas vienlaicīgi norisinās lielākajās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā. Dati tiks izmantoti arī konkrētu rīcību ieviešanai šobrīd izstrādē esošajā dabas lieguma “Lubāna mitrājs” dabas aizsardzības plānā.

Iedzīvotāju aptauja

Aptauja paredzēta tiem, kuri dzīvo vai kuriem pieder īpašums dabas liegumā “Lubāna mitrājs” vai tā robežas tiešā tuvumā. Lūgums aizpildīt vienam pārstāvim no mājsaimniecības. Ja kopā vienā mājsaimniecībā dzīvo vairākas paaudzes – tad aizpildīt drīkst viens pārstāvis no katras paaudzes (taču ne jaunāki par 15 gadiem).

Apmeklētāju aptauja

Aptauja paredzēta gan tūristiem, gan dabas lieguma “Lubāna mitrājs” tuvākās apkārtnes iedzīvotājiem, kuri izmanto teritoriju izziņas un atpūtas nolūkiem.

Aptaujas iespējams aizpildīt līdz 28. februārim. Šo pētījumu īsteno Vidzemes Augstskolas HESPI institūts sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi.

Jūsu piedalīšanās aptaujā ir brīvprātīga un anonīma. Aptaujā sniegtā informācija tiks izmantota tikai apkopotā veidā un iegūtie dati netiks nodoti trešajām pusēm.