Dabas lieguma “Sventājas upes ieleja” dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana

Aicinām ikvienu interesentu piedalīties sabiedriskās apspriedes sanāksmē par izstrādāto dabas aizsardzības plānu dabas liegumam “Sventājas upes ieleja”, kas notiks 2020. gada 22. janvārī plkst.18.00, Rucavas novada domes telpās (“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477).

Dabas lieguma “Sventājas upes ieleja” vērtības nosaka Sventājas upe ar tās ieleju, kurā atrodams 21 dažādas Eiropas Savienības (ES) nozīmes biotops. Salīdzinoši nelielajā lieguma platībā, ko veido šaura – lineāra josla gar upes vienu krastu, izveidojušās daudzveidīgas augtenes un lokāli reljefa un mikroreljefa apstākļi, kas nosaka daudzveidīgo un dažādu ES biotopu, un ar tiem saistīto, sugu sabiedrību skaitu. Liegumā konstatētas vairākas retas augu sugas, to skaitā Šķēplapu ķiverene, Kailā sinepīte, Mazā pūtele, kā arī vairākas retas dzīvnieku sugas – viena no tām ir grieze.

Sabiedriskās apspriedes laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar dabas lieguma izveidošanas mērķiem, dabas vērtībām, kā arī plānotajiem apsaimniekošanas pasākumiem.

Darbs pie dabas aizsardzības plāna izstrādes ES nozīmes īpaši aizsargājamai dabas teritorijai, dabas liegumam “Sventājas upes ieleja”, kas atrodas Rucavas novadā, ir uzsākts 2018. gadā. Dabas aizsardzības plāns tiek izstrādāts 12 gadu laika posmam.

SIA “Enviroprojekts” plānu izstrādā Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā.  Sagatavotie dokumenti lasīšanai pieejami arī Rucavas novada domē. Papildus informācija pa tālruni: 29262049.

Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par dabas aizsardzības plānu aicinām sanāksmes laikā vai rakstiski līdz 27. janvārim, adresējot tos mums uz epastu info@enviro.lv.