Paziņojums par paredzētās darbības “Smilts-grants un smilts ieguve atradnes “Praviņas” iecirknī “Rudeņi” Tukuma novada Degoles pagastā nekustamajā īpašumā “Rudeņi”” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Paredzēto darbību plānots īstenot atradnes „Praviņas” iecirknī “Rudeņi” Tukuma novada Degoles pagasta nekustamajā īpašumā „Rudeņi” (kadastra Nr. 9046 003 0101).

Ierosinātājs: SCHWENK Latvija (iepriekšējais nosaukums CEMEX SIA), reģistrācijas numurs 40003386821, Lielirbes 17A-28, Rīga, LV-1046.

Ziņojums izstrādāts saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2018.gada 22.augustā izsniegto ietekmes uz vidi novērtējuma programmu Nr.5-03/5 ietekmes uz vidi novērtējumam smilts-grants un smilts ieguvei atradnes “Praviņas” iecirknī “Rudeņi” Tukuma novada Degoles pagastā nekustamajam īpašumam “Rudeņi”.

Paredzētās darbības ietvaros plānots veikt smilts, smilts-grants ieguvi virs un zem pazemes ūdens līmeņa, to mākslīgi nepazeminot, aptuveni 12,4 ha platībā. Plānotais derīgā materiāla izstrādes apjoms – līdz 60 000 m3/gadā.

Ziņojumu sagatavoja: SIA „Enviroprojekts”, Mazā Nometņu iela 31, LV 1002.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks: 2019. gada 24. aprīlī pl. 17:30 Degoles pagasta tradīciju zālē “Irbes”, Vienība, Degoles pagasts, Tukuma novads, LV3140.

Ar ziņojumu var iepazīties no 2019.gada 9.aprīļa līdz 9.maijam.

Priekšlikumus vai viedokļus rakstiski sūtīt līdz 2019.gada 9.maijs uz pasta adresi:

Vides pārraudzības valsts birojs, Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis 67321173, www.vpvd.gov.lv ;

Ierosinātāja adrese: SCHWENK Latvija (iepriekšējais nosaukums CEMEX SIA), reģistrācijas numurs 40003386821, Lielirbes 17A-28, Rīga, LV-1046, tālr. 26733279, e-pasts: ivars.celins@schwenk.lv