Paziņojums par paredzētās darbības „Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā” sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: „Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā”.

Paredzēto darbību plānots īstenot Rūpniecības ielā 73A, Jelgavā (kadastra Nr. 09000070385, kadastra apzīmējums 09000070333), SIA “Fortum Latvia” teritorijā.

Ierosinātājs: SIA “Fortum Latvia”, reģistrācijas Nr. 40103854352.

Paredzamās darbības apraksts: SIA “Fortum Latvia” koģenerācijas stacija Rūpniecības ielā 73A tika nodota ekspluatācijā 2013. gadā. Tās uzdevums ir nodrošināt Jelgavas pilsētas iedzīvotājus, iestādes un uzņēmumus ar siltumenerģiju, kura ir ražota no vietējiem atjaunojamiem resursiem, tādējādi veicinot efektīvu un saudzīgu resursu izmantošanu, aprites ekonomiku un CO2 izmešu samazinājumu no enerģijas ražošanas pilsētā. Projekta tehnoloģiskajā daļā jau sākotnēji, pasūtot sadedzināšanas iekārtu, tika paredzēta iespēja, ka nākotnē, kopā ar koksnes biomasu un kūdru, varētu tikt sadedzināts arī cits kurināmais, tostarp speciāli šķirots un sagatavots no atkritumiem iegūts kurināmais. Šobrīd katla kurtuvē tiek izmantota verdošā slāņa sadedzināšanas tehnoloģija, ar verdošā slāņa tvaika katlu HYBEX. Gada laikā uzņēmumā koģenerācijas stacijā saražo 340 GWh enerģijas (200 GWh siltumenerģijas un 140 GWh elektroenerģijas). Šobrīd kā kurināmais tiek izmantota biomasa (170000 tonnas/gadā), kūdra  (15000 tonnas gadā), dabasgāze – (1100 tūkst.m3/gadā).

Veicot kurināmā diversifikāciju, līdzsadedzinot arī speciāli šķirotu un sagatavotu no atkritumiem iegūtu kurināmo (30 tūkst. tonnas/gadā), plānots, ka saražotais enerģijas daudzums palielināsies par 35%, veidojot  460  GWh enerģijas (270 GWh siltumenerģijas un 190 GWh elektroenerģijas). Gadījumā, kad no atkritumiem iegūtā kurināmā apjoms nav pietiekošs, lai saražotu noteikto enerģijas apjomu, plānots palielināt arī biomasas daudzumu (līdz  220 000 tonnas /gadā), kas nepieciešamības gadījumā varētu aizstāt citus kurināmā veidus (piemēram, speciāli šķirotu un sagatavotu no atkritumiem iegūtu kurināmo). Šobrīd SIA “Fortum Latvia” koģenerācijas stacijā Rūpniecības ielā 73A jau ir uzstādīta sadedzināšanas iekārta, kas nodrošina dūmgāzu karsēšanu virs 850 °C vismaz 2 sekundes, kas ir obligāta prasība, lai nodrošinātu efektīvu un kvalitatīvu sadedzināšanas procesu. Drošības nolūkos, kā alternatīvu dabasgāzei, ir paredzēts izmantot dīzeļdegvielu līdz 45 tonnām gadā.

Koģenerācijas stacija atrodas Jelgavas pilsētas dienvidrietumu daļā, Lielupes kreisajā krastā. Tuvākās mazstāvu dzīvojamās mājas atrodas ~ 50-100 m attālumā no darbības vietas. Saskaņā ar pilsētas teritorijas plānojumu koģenerācijas stacijas zemes gabals atrodas pilsētas ražošanas apbūves teritorijā.

  1. gada 10. janvārī tika izdots Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr.5-02/1 par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību paredzētajai darbībai (publiski pieejams: www.vpvb.gov.lv).

Sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2019. gada 19. februārī plkst. 17:00  Jelgavas novada pašvaldības telpās, Pasta ielā 37, Jelgavā, Domes lielajā zālē.

Ar informāciju par paredzēto darbību un  ar sagatavotajiem dokumentiem var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 19:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 14:30, kā arī Ierosinātāja mājas lapā  www.fortum.lv sadaļā Projekti.

Rakstiskus priekšlikumus līdz 2018. gada 28. februārim (pasta zīmogs) var nosūtīt pa pastu Vides pārraudzības valsts birojam, adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis 67321173,  www.vpvb.gov.lv , vai Ierosinātājam – SIA “Fortum Latvia”, adrese: Rūpniecības iela 73A, Jelgava, LV-3008, tālr. 63083381, vai elektroniski uz e-pastu: fortum.jelgava@fortum.com.