Tiek veikta būvprojekta ekspertīze projektam Ādažos

2018. gada jūnijā SIA “Enviroprojekts” noslēdza līgumu par būvprojekta “Plūdu un krasta erozijas risku adraudējumu novēršanu Ādažu novadā, 1. kārta. Esošā dambja, tā būvju un sūkņu stacijas pārbūvi” un “Plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanu Ādažu novadā, 2. kārta. Gaujas kreisā krasta nostiprinājuma izbūve” speciālista atzinumu izstrādi. Darba izpildes laiks ir viens mēnesis no līguma noslēgšanas brīža.