PAZIŅOJUMS par paredzētās darbības “Kūdras ieguve īpašuma “Pleces purvs” daļā “Pleces purvs papildizpēte” Aizputes pagastā Dienvidkurzemes novadā” ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Publicēts 08.02.2024. laikrakstā “Kurzemes Vārds” Nr.23(9607).

Ierosinātājs: AS „Latvijas valsts meži”; reģistrācijas numurs 40003466281, adrese Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004; www.lvm.lv.

2023. gada 4. jūlijā Vides pārraudzības valsts birojs ir pieņēmis lēmumu Nr.5-02-1/7/2023 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu.

Paredzētās darbības vieta: Nekustamais īpašums “Pleces purvs” (kadastra numurs 6442 001 0020, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6442 001 0020), īpašuma daļa “Pleces purvs papildizpēte”, Aizputes pagasts, Dienvidkurzemes novads.

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētās darbības ietvaros plānots veikt kūdras ieguvi īpašuma “Pleces purvs” teritorijā “Pleces purvs papildizpēte” ~188,2 ha platībā. Darbības vieta atrodas īpašuma austrumu, dienvidaustrumu un dienvidu daļā.

Plānots izmantot frēzkūdras ieguves tehnoloģijas ar mehāniskajiem un pneimatiskajiem savācējiem. Plānotais kūdras ieguves gada apjoms – līdz 140 tūkst. m³. Kūdras pārstrāde darbības vietā nav paredzēta.

Darbības vietai tuvākā īpaši aizsargājamā dabas teritorija (Natura 2000) – dabas liegums “Tebras ozolu meži” – atrodas ~0,8 km attālumā uz Z, ZA no darbības vietas. Tuvākais mikroliegums īpaši aizsargājama putna aizsardzībai atrodas 4,5 km attālumā.

Ar paredzētās darbības iesniegumu var iepazīties:

1) šeit,

2) www.lvm.lv,

3) www.dkn.lv/lv/jaunumi,

4) Aizputes un Cīravas pagastu apvienības pārvaldē Ziedu ielā 2, Rokasbirze, Aizputes pagasts, Dienvidkurzemes novads, pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās 8:30-17:00, otrdienās 8:30-19:00, piektdienās 8:30-14:00.

no 2024. gada 8. līdz 29. februārim un šajā laikā sūtīt rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr. 67321173, www.vpvb.gov.lv, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lv).

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 21. februārī plkst. 12:00 Aizputes un Cīravas pagastu apvienības pārvaldē Ziedu ielā 2, Rokasbirze, Aizputes pagasts, Dienvidkurzemes novads.

Kontakttālrunis: 29 277 744