PAZIŅOJUMS par kūdras ieguves kūdras atradnē “Garais purvs” un pievedceļa “Garā kūdras purva ceļš” izbūves ietekmes uz vidi novērtējuma aktuālās redakcijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

2024. gada 29. janvārī Vides pārraudzības valsts birojā ir iesniegta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma paredzētajai darbībai “Kūdras ieguve kūdras atradnē “Garais purvs” un pievedceļa “Garā kūdras purva ceļš” izbūve Bebru pagastā, Aizkraukles novadā” aktuālā redakcija.

Ar Vidzemes reģionālās vides pārvaldes 2020. gada 14. janvāra lēmumu Nr.VI20SI0007 paredzētajai darbībai ir piemērots ietekmes uz vidi novērtējums.

Paredzētās darbības ierosinātājs: AS „Latvijas valsts meži”, reģ.Nr.40003466281, adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004; tālr. 67602075, e-pasts: lvm@lvm.lv

Paredzētās darbības vieta: nekustamais īpašums “Bebru meži” 1280,13 tūkst.m² platībā, kadastra Nr.32460080107, zemes vienības kadastra apzīmējums 32460050071, Bebru pagastā, Aizkraukles novadā.

Paredzētās darbības veids: kūdras ieguve 4379,89 tūkst.m³ apjomā un transportēšana.

Ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādātājs: SIA „Enviroprojekts”, reģ.nr. 40003683283, Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002, Rīga, tālr. 29277744, e-pasts: valdis@felsbergs.lv.

Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu var iepazīties šeit.