Diena: 2023. g. 5. jūnijs

PAZIŅOJUMS par paredzētās darbības “derīgo izrakteņu (smilts-grants un smilts) ieguvei atradnē “Gramzda II” nekustamajos īpašumos “Meža Bites” un “Rieksti” Gramzdas pagastā, Dienvidkurzemes novadā”    ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās redakcijas iesniegšanu.

2023. gada 6. jūnijā Vides pārraudzības valsts birojā ir iesniegta ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma derīgo izrakteņu (smilts-grants un smilts) ieguvei atradnē “Gramzda II” nekustamajos īpašumos “Meža Bites” un “Rieksti” Gramzdas pagastā, Dienvidkurzemes novadā, aktuālā redakcija.