Mēnesis: 2023. gada februāris

PAZIŅOJUMS par ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedrisko apspriešanu smilts ieguvei nekustamajos īpašumos “Ūdenskrātuve “Asni”” un “Ādažu novada meži” Ādažu pagastā

Ar Vides pārraudzības valsts biroja Lēmumu Nr.5-02/6/2022 ir piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra derīgo izrakteņu – smilts – ieguvei 41,94 ha kopplatībā. Paredzētās darbības vieta: Ādažu novada Ādažu pagasta nekustamajā īpašumā “Ūdenskrātuve “Asni”” (kad.Nr.8044 006

Dabas lieguma “Lubāna mitrājs” dabas aizsardzības plāna 2023.-2035. gadam sabiedriskās apspriešanas sanāksmju protokoli

No 2023. gada 9. janvāra līdz 8. februārim norisinājās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, dabas lieguma “Lubāna mitrājs” dabas aizsardzības plāna 2023.-2035. gadam sabiedriskā apspriešana (SA). Sanāksmju protokoli un prezentācijas pieejamas ŠEIT. Sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtie