Papildus informēšana par VES parka IVN skartajiem kadastra Nr. 98900010286, 8900010475, 98900010178, 98840140277, 98900010414

Pēc Vides pārraudzības valsts biroja lēmuma Nr.5-02/36 (22.12.2021.) ir uzsākts ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) plānotam vēja elektrostaciju parkam Ventspils novada Užavas, Vārves un Ziru pagastā.

Pēc Vides pārraudzības valsts biroja lēmuma Nr.5-02-3/27/2022 (28.08.2021.) ir papildus jānodrošina individuālu paziņojumu nosūtīšana potenciāli skarto nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuriem tā sākotnējā sabiedriskajā apspriešanā 2022. gada aprīlī netika nodrošināta.

Provizoriskais maksimālais VES skaits – līdz 100, no kurām daļa IVN rezultātā izrādīsies dažādu nepieļaujamu ietekmju dēļ neīstenojamas. Dažādas iespējamās VES izvietojuma kombinācijas IVN gaitā kļūs par tajā izvērtējamajām alternatīvām.

Katras VES maksimālā jauda – līdz 8 MW. VES parka kopējā maksimālā jauda – līdz 768 MW. VES maksimālais augstums – līdz 270 m, rotora diametrs – līdz 180 m, aizsargjoslas rādiuss – līdz 405 m.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA “Envirsus”, reģistrācijas Nr.40203187175, adrese “Smēdes”, Pope, Popes pagasts, Ventspils novads, LV-3614, kontakti: 292 777 44, valdis@felsbergs.lv.

Ar paredzētās darbības iesniegumu var iepazīties šeit no 2022. gada 26. decembra līdz 2023. gada 16. janvārim un šajā laikā sūtīt rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr. 67321173,  www.vpvb.gov.lv, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lv).

Šeit ir pieejama arī videoprezentācija un iespēja rakstīt jautājumus uz e-pastu valdis@felsbergs.lv un saņemt atbildes divu darbdienu laikā.

Kontakttālrunis

292 777 44