Dabas lieguma “Tāšu ezers” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriedes sanāksme

Aicinām ikvienu interesentu piedalīties sabiedriskās apspriedes sanāksmē par izstrādāto dabas aizsardzības plānu dabas liegumam “Tāšu ezers”, kas notiks 2019. gada 19. decembrī plkst.18.00 Medzes pagasta pārvaldes telpās (“Priedes”, Kapsēde, Medzes pag.).

Dabas liegums ietver Tāšu ezeru ar slīkšņām un tā piekrastes joslu ar zālājiem un aizaugošām pārmitrām teritorijām. Dabas liegums ir putniem nozīmīga vieta. Pavasara migrācijas laikā ezerā pulcējas ziemeļu gulbji un meža zosis. Teritorija ir nozīmīga arī daudzām īpaši aizsargājamām bezmugurkaulnieku sugām – spilgtajai purvuspārei, divjoslu airvabolei, lielajam skābeņu zeltainītim u. c.

Sabiedriskās apspriedes laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar dabas lieguma izveidošanas mērķiem un dabas vērtībām, kā arī dabas aizsardzības plāna izstrādes procesā sagatavotajiem dokumentiem.

Darbs pie dabas aizsardzības plāna izstrādes Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamai dabas teritorijai, dabas liegumam “Tāšu ezers”, kas atrodas Grobiņas novadā, ir uzsākts 2019. gadā. Dabas aizsardzības plāns tiek izstrādāts 15 gadu periodam. Plānu Grobiņas pašvaldības uzdevumā izstrādā SIA “Enviroprojekts”.

Vairāk informācijas pa tālruni 29262049.

Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par dabas aizsardzības plānu aicinām  sanāksmes laikā vai rakstiski līdz 30.decembrim, adresējot tos plāna izstrādātājam SIA “Enviroprojekts” uz e-pastu info@enviro.lv.