Dabas aizsardzības plāna dabas liegumam “Vidzemes akmeņainā jūrmala” sabiedriskā apspriešana

Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādāts dabas lieguma “Vidzemes akmeņainā jūrmala” (turpmāk – dabas liegums) dabas aizsardzības plāns turpmākajiem 12 gadiem. Aicinām uz plāna sabiedrisko apspriedi 21. novembrī plkst. 18.00 Dabas aizsardzības pārvaldes Salacgrīvas birojā (Rīgas iela 10A, Salacgrīva).

Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses, lai tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības.

Dabas liegumā ietverts maz pārveidotais Rīgas jūras līča piekrastes posms ar Latvijā unikālu piekrastes ainavu – stāvkrastiem un akmeņainām pludmalēm. Dabas liegumā izveidoti vairāki mikroliegumi meža biotopu aizsardzībai, divi ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi: Ežurgu klintis un Veczemju klintis, kā arī pa Rīgas līča krasta līniju robežojas ar aizsargājamo jūras teritoriju “Vitrupe–Tūja”. Teritorijā ir sastopama ļoti liela piekrastes biotopu daudzveidība – jūras, pludmales un kāpu, kā arī mežu un zālāju biotopi. Īpaši vērtīgas ir vecās (ap 250 gadu) dabiskās priežu audzes, arī slapjie un mistrotie vecu lapkoku, īpaši melnalkšņu un ošu, meži. Kurliņupītes lejtecē atrodami smilšakmens atsegumu ieskauti upes posmi, arī parkveida zālāju biotopi ar vecu ozolu grupām.

No 7. līdz 24. novembrim ikviens interesents var iepazīties ar izstrādāto plānu, kas pieejams Salacgrīvas novada domē (Smilšu iela 9, Salacgrīva) un plāna izstrādātāja birojā (Mazā Nometņu iela 31, Rīga), kā arī elektroniskā formātā.

Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par dabas aizsardzības plānu aicinām sanāksmes laikā vai rakstiski līdz 24. novembrim, adresējot tos projekta izstrādātājiem. Vairāk informācijas pa tālruni 29262049.

 

Dabas lieguma dabas aizsardzības plāna izstrāde 2020. – 2032. gadam tiek veikta dabas skaitīšanas jeb Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ietvaros.