Diena: 2019. g. 2. oktobris

Paziņojums par paredzētās darbības “Smilts-grants un smilts ieguve atradnes “Praviņas” iecirknī “Rudeņi” Tukuma novada Degoles pagastā nekustamajā īpašumā “Rudeņi”” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās versijas papildinājumu iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai

Paredzēto darbību plānots īstenot atradnes „Praviņas” iecirknī “Rudeņi” Tukuma novada Degoles pagasta nekustamajā īpašumā „Rudeņi” (kadastra Nr. 9046 003 0101). Paredzētās darbības ietvaros plānots veikt smilts, smilts-grants ieguvi virs un zem pazemes ūdens līmeņa, to